Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-03-30

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 23-01-17 och 23-03-01 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna får i uppdrag att fakturera medlemmarna för det första halvåret 2023.
  Ett ägarbyte samt en medlemsansökan godkändes.
  78 medlemmar har hittills hämtat sina routrar.
  Håkan jagar Telia för besked om när den nya hastigheten är klar.
 7. Arbetet med slutredovisningen pågår.
 8. Övriga frågor:
  Årsstämman genomförs den 11 juni 15.00. Håkan bokar bygdegården. Föreningen kommer att bjuda på fika.
 9. Nästa styrelsemöte blir tisdag den 16 maj 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?