Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-08-29

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från föreningsstämman 230611 och styrelsens konstituerande möte 230611 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Tre markavtal har kommit in till föreningen.
  Gerald har varit i kontakt med Telia om den fasta telefonin. De som vill ha det får ett sim-kort till en vanlig mobil. Telia ska skicka information. Föreningen lägger även ut infon på hemsidan. Alla medlemmar ska även få information via mejl från föreningen om fast telefoni, debiteringen av gruppavtal och andra avgifter samt att det finns routrar att hämta för de som ännu inte hämtat sin nya.
  Gerald och Lars hjälpte en medlem som inte fått någon signal. Det berodde på ett kabelbrott, fibern blåstes om och sedan fungerade allt.
  Lars informerade om jobbet att dra en ledning till en medlems hus.
  Utomhussirenen vid nodhuset har bytts ut.
   
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025. Håkan fick en förnyad fullmakt från styrelsen. 
 8. Övriga frågor:
  Styrelsen beslutar att skaffa några extra tv-puckar att ha i reserv, Håkan och Gerald hjälpte nyligen en medlem som övertagit en fastighet men som inte hade rätt sorts tv-puck.
  Styrelsen diskuterade en medlems tillägg i avtalet angående mark. 
 9. Nästa styrelsemöte blir 26 september 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?