Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-09-26

 

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Anna Abrahamsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från föreningsstämman 230829 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna rapporterade om föreningens ekonomi. Fakturorna för 2023 ska nå medlemmarna inom några veckor. 17 nya anslutna med gruppavtal kommer att debiteras för kvartal 2-4, tre medlemmar som haft bekymmer med bland annat uppkopplingen kommer att debiteras för kvartal 3-4. Håkan och Anna ordnar ett informationsbrev som går ut till medlemmarna.
  Inga nya medlemsansökningar har kommit in sedan det senaste mötet.
  Lars Holmén väntar på besked från en medlem om när anslutningen kan ske.
  Håkan Landenmark informerade om att flera medlemmar fortfarande inte hämtat ut sina nya routrar.
  Gerald Wallstersson informerade, efter samtal med Telia, om att det krävs ett sim-kort för att kunna få fast telefoni. Det går bara att få ett sim-kort per medlem. Telefonen går inte via wifi men kan användas överallt där det finns ett fungerande mobilnät.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025. Det som främst återstår är ett antal fakturor som ska skickas in.
 8. Nästa styrelsemöte blir 6 november 18.30 hos Håkan och Ulla.
 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark        Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?