Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2024-02-26

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Anna Abrahamsson (via skype), Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 

 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.

 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.

 5. Mötesprotokoll från 231205 godkänns och läggs till handlingarna.

 6. Rapporter:
  Ekonomi: Anna börjar inom kort med debiteringen av bland annat gruppavtalen. Fakturorna kommer att ha 31 mars som förfallodag. Anna informerade om föreningens ekonomi.
  Ett ägarbyte har skett sedan förra styrelsemötet.
  Två nya fastigheter har anslutits till föreningen. En medlem vill ha gruppavtal från och med 1 februari, en önskar få avtalet under september 2024.
  Vid grävning på en medlems fastighet blev det problem. Styrelsen beslutar att medlemmen ska betala anslutningsavgift samt de extra kostnader som uppstått. Medlemmen och Torsövägens fiberförening ska även teckna ett ansvarsavtal.
  Gerald informerade om föreningens nya hemsida. Den är responsiv och kan ses i både dator såväl som i mobil.
   
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025.
  Föreningen ska ordna en lista över markägare som är berörda av fiberdragningen.
  Styrelsen uppdrar åt Nils Ryrberg att ansöka om inskrivning av markavtalen. I sammanhanget noteras att avtalen med styrelsens godkännande kontinuerligt undertecknats av områdesansvariga och i några fall konfirmerats av Håkan Landenmark i egenskap av föreningens ordförande. Vidare att de områdesansvarigas uppdrag från 2014 aldrig avslutats utan kvarstår i den mån de alltjämt är verksamma i föreningen.
  Dessutom ska de fakturor som är aktuella i samband med slutredovisningen plockas fram och skickas med redovisningen.

 8. Nästa styrelsemöte blir 10 april 2024 18.30 hos Håkan och Ulla.

 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?