Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2024-04-10

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Anna Abrahamsson (via skype), Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 

 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.

 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.

 5. Mötesprotokoll från 240226 godkänns och läggs till handlingarna.

 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerade om föreningens ekonomi, fakturering samt gruppavtal. Anna informerade även om bekymmer med föreningens bank och får i uppdrag av styrelsen att undersöka ett eventuellt byte av bank.
  Anna kontrollerar vad som gäller för föreningens försäkring hos Länsförsäkringar.
  Håkan Landenmark kontaktar Länsförsäkringar om någon av deras representanter kan vara med på något av våra kommande styrelsemöten. 
  Styrelsen godkände en ansökan om medlemskap. Lars Holmén tar kontakt med övriga boende i det aktuella området och undersöker om det finns intresse att ansluta sig till föreningen så att grävning kan samordnas.

 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025.

 8. Årsstämman arrangeras i Torsö bygdegård 16 juni klockan 15.00. Styrelsen träffas en timma innan. Håkan Landenmark bokar lokalen. Styrelsen tar fram verksamhetsberättelse, kallelse, bokslut samt kontaktar valberedningen.

 9. Övriga frågor:
  Föreningen har fått inbjudan av kommunen till en landsbygdsdialog den 18 april. Håkan Landenmark anmäler två deltagare.
  Styrelsen godkänner att Anna Abrahamsson får de timmar som krävs för att sköta föreningens ekonomiska redovisning.

 10.  Nästa styrelsemöte blir 14 maj 2024 18.30 hos Håkan och Ulla.

 11. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?