Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2024-05-14

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från 240410 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna rapporterar att arbetet med bokslutet. Preliminärt lutar resultatet åt ett mindre plus. Anna rapporterade om arbetet med att eventuellt byta bank.
  Inga ägarbyten eller nya medlemsansökningar har skett respektive kommit in sedan styrelsens senaste möte.
  Lars informerade om anslutningen vid en ny medlems fastighet. Andra boende i området har kontaktats om eventuell inkoppling men ännu har ingen bestämt sig för att gå med i föreningen. Lars informerade även om att det finns dokumentation som är felaktig och hur det kan rättas till.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025. Nils och Lars fortsätter se över vilka fastigheter föreningen inte har avtal kring. 
 8. Årsstämman arrangeras i Torsö bygdegård 16 juni klockan 15.00.
  Håkan fixar kallelsen, tar kontakt med valberedningen och ser till att det finns fika vid stämman. Anna fortsätter arbetet med bokslutet och har även kontakt med revisorerna. Styrelsen godkände förslaget till verksamhetsberättelse.
 9. Övriga frågor:
  Telia har meddelat att de kommer att debitera nio kronor i månaden till de som har Telias mejl. Gerald har kontaktat Telia med frågan om mejlen ingår i gruppavtalet och Telia kommer att ta upp ärendet.    
 10. Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet efter årsstämman 16 juni 2024
 11. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?