Plats: Per capsulan (Skype).

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 15 september, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi.
  Anna Abrahamsson informerar om ansökningar angående tre ägarbyten och en ansökan om nytt medlemskap. Styrelsen godkänner samtliga.
  Lars Holmén informerar om att sex medlemmar vill ansluta sig till gruppavtalet med Telia. Gerald Wallstersson lägger ut information på hemsidan om möjligheten att ansluta sig.
  Håkan Landenmark informerar om checklistan för slutredovisningen och vilka delar som andra föreningar fått påpekanden för. Lars Holmén och Gerald Wallstersson tittar vidare på vissa delar av checklistan.
  Gerald Wallstersson berättar om hur han hjälpt en medlem att få igång uppkopplingen, vilket gav värdefulla erfarenheter. Styrelsen beslutar att medlemmen inte behöver betala för tiden då uppkopplingen inte fungerat.
  Håkan Landenmark informerar om en förfrågan från länsstyrelsen om eventuell utbyggnad av nätet under 2021-2022. Håkan meddelar länsstyrelsen om att det handlar om en förtätning.
 7. Styrelsen beslutar om fördelning av 15.000 kronor för styrelsearvoden under 2021.
  Håkan Landenmark och Anna Abrahamsson börjar arbetet med verksamhetsberättelsen för 2020.
  Styrelsen beslutar att årets stämma ska hållas 20 juni i Torsö bygdegård. Datum och plats är preliminära beroende på hur pandemin utvecklas. Stämman ska hållas före 30 juni. 
 8. Övriga frågor:
  Nordisk Service Installation (NSI), en av föreningens entreprenörer, har genomgått en ekonomisk rekonstruktion. Nils Ryrberg kontrollerar företagets läge är just nu.
  Gerald Wallstersson informerar om en plattform där styrelsen kan lägga in information om föreningens verksamhet.
 9. Datum för nästa styrelsemöte hålls öppet och anpassas efter väder och pandemiläge. 
 10. Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?