Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: 16 augusti 2015, kl 15.00.

Plats: Hassle kommunalhus.

Närvaro: Se bifogad röstlängd.

Mötet inleddes med information av representant från Wikstrands Maskin. Informerades b l a  hur det praktiskt går till att gräva ner fiberkabel och hur man löser anslutningen från tomtgräns till huset. Enligt länsstyrelsens riktlinjer krävs 2 fiber in till varje fastighet (hus) för att få bidraget. I övrigt hänvisades till bilder och anvisningar som finns att tillgå på Torsövägens Fiberförenings hemsida. (www.torsovagensfiber.se).

Efter ovan nämnda information inleddes den extra stämman.

  1. Mötet öppnades.
  1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
  1. Det fastslogs att stämman utlysts i behörig ordning. Kallelse gått ut via E-post och hemsida, 2 veckor innan.
  1. Röstlängden godkändes och fastställdes.
  1. Till justeringsmän utsågs Monica Ström och Jan-Åke Sandstedt.
  1. För andra gången fastställdes ändring av § 6.1 i stadgarna, angående ändring av insats från 500 kr till 25.000 kr.
  1. Beslutades att utöka fiberföreningens område med Örvallsbro, under förutsättning att utvidgningen blir självbärande för föreningen.
  1. Under övriga frågor beslutades att inga publika E-postadresser till föreningens medlemmar skall finnas på föreningens hemsida. Det betonades dock att det är av största vikt för föreningen att ha aktuella E-postadresser till samtliga medlemmar för att fortlöpande kunna informera och hålla kontakt via E-post. Gerald Wallstersson presenterade resultatet från medlemsundersökningen. 152 medlemmar svarat. I övrigt hänvisades till bifogad sammanställning.
  1. Stämman avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                       Monica Ström                         Jan-Åke Sandstedt

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?