Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte

Tid: 2021-06-21.

Plats: Torsö bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 2 juni, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Styrelsen beslutar att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen, Anna Abrahamsson till kassör och Alf Ehn till sekreterare.
 7. Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
 8. Övriga frågor:
  Styrelsen ger Håkan Landenmark och Lars Holmén i uppdrag att teckna serviceavtal med Vänerenergi. 
  Styrelsen beslutar att godkänna en betalningsplan för en medlem. Anna Abrahamsson ordnar detaljerna. 
  En förfrågan om medlemskap beviljades. Samtidigt väntar föreningen på en uppsägning av ett tidigare avtal.
  Styrelsen beslutar att skaffa en router att ha i reserv. Håkan Landenmark kontrollerar möjligheterna.
  Gerald Wallstersson informerar om att en medlem inte kan koppla ihop sitt abonnemang via föreningen med ett abonnemang på en annan ort.
 9. Nästa sammanträde sker den 16 augusti kl 18.30. Plats bestäms senare.
 10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?