Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 19 augusti 2015.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Joachim och Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Lars och Gunilla Johansson, Lars och Solveig Holmén, Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson samt P-G Larsson, första delen av mötet.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 1. Dagordningen med tilläggen under punkt 8, godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, godkändes med tillägget att överlägga med Johan Abrahamsson angående dennes 28 anslutningar i det planerade fritidsområdet. I övrigt se punkt Protokollet lades därefter till handlingarna.
 1. Det rapporterades att det f n finns 28.175,94 kr i föreningens kassa. Nya medlemsansökningar godkändes. F n finns 177 st godkända medlemmar. 4 st ej betalt medlems/inträdesavgift, av dessa 4 har 3 förfallit till betalning. Se bilaga                ./.

  Informerades om extrastämman som ägde rum den 16 augusti 2015 där cirka 25 utöver föreningens styrelsemedlemmar deltog. Beslutades att
  *  höja insatsen till 25.000 kr,
  *  ta bort E-postadresserna från hemsidan,
  *  ev utöka området med Örvallsbro,Gerald Wallsterssons presentation av medlemsundersökningen. Gerald lät meddela att  sammanställningen nu finns på föreningens hemsida.Kontakt tagen av Håkan Landenmark  med Monika Ek- Remmerth, Länsstyrelsen, b l a angående förfrågan om  att starta byggandet innan bidragsansökan är handlagd/beviljad, vilket hon avrått från. Angående de nya stödreglerna hänvisade hon till Thord Nordstedt, ordf,  Vikaskogarnas Fiberförening.

  Hon lät också meddela att ansökan om bidrag mycket väl kan sändas in omgående, då sätts vi upp på deras E-postlista som de upprättar på nya sökande, och kommer på så sätt inte gå miste om information från Länsstyrelsen. Hon anser också att en ansökan så tidigt som möjligt, gör att de som handlägger ansökningarna får en uppfattning om ”vad de har att vänta” i september/oktober, då handläggningen börjar. I november planerar de börja ta beslut . Oro uttalades av Lars Holmén över att entreprenörerna befaras kunna höja priset då de har fiberföreningar som ”står på kö” för att upphandla deras tjänster.

  Diskuterades även möjligheten till ROT-avdrag för grävarbetena i medlemmarnas trädgårdar. Fram till 2016-01-01 är det  50% och efter 30 %.
  Ansökan om bidrag tas upp vid nästa sammanträde. Kostnadskalkyl skall bifogas och i den kommer då eventuellt  Örvallsbro att tillkomma.

 

 1. Diskuterades rutiner för utlägg och protokollshanteringen inför styrelsemötena.
 1. Under punkten övriga frågor diskuterades
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 14 september, kl 18.30 i Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                        Maria Israelsson

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?