§ 1 FIRMA Föreningens namn är Torsövägens fiberförening. Det är en ekonomisk förening.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Mariestads kommun. Verksamhetsområdet är Sundsmarken, Sundsören, Segolstorp, Ekenäs, Hemmingstorp, Mörteviken, Karlsvik, Eriksviken, Nolhassle, Humlekärr, Ängarna, Fåleberg och Gullberget.

§ 4 MEDLEMSKAP Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på ett av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6.1 INSATS Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 25.000 SEK för per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall efter ingånget avtal betalas på anvisat sätt, 100 SEK betalas vid inträde. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

§ 6.2 ANSLUTNINGSAVGIFT När en fastighet ansluts till föreningens fiberoptiska kabel skall fastighetsägaren/ medlemmen betala en anslutningsavgift. Denna skall beräknas med utgångspunkt från den faktiska kostnaden för att ansluta fastigheten i fråga till föreningens kabel. Avgiften betalas enligt anfordran. Vid anslutning senare får styrelsen besluta om kostnad. Av insatsbeloppet ska 100 kr betalas till föreningens konto i samband med tecknandet av fastighetsanslutningsavtal dock senast inom två veckor efter att medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar

§ 7 MEDLEMSAVGIFT Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 BYANÄTSAVGIFT Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, d.v.s. fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de anslutningsavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna. Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 9 UPPSÄGNING OCH UTESLUTNING Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträde. Uppsägning skall göras skriftligen till styrelsen. En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen enligt fastighetsanslutningsavtalet. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10 AVGÅNG Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock inte ske tidigare än 5 år efter datum för anslutningsavtalets tecknande, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Vid utträde ur Föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 100 kr. Resterande insatsbelopp förväntas fastighetsägare få tillbaka vid försäljning av fastigheten. I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet därmed övergår på denne.

§ 11 STYRELSE Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tolv ledamöter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER Föreningsstämman skall årligen välja en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11.Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12.Val av ordförande
13.Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14.Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
17.Mötets avslutande

§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§ 18 RÖSTRÄTT Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas. Det åligger medlemmen att anmäla och kontrollera att e-postadress respektive postadress är korrekt.

§ 20 VINSTFÖRDELNING Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen.

§ 21 UPPLÖSNING Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda kapitalinsatser enligt § 6.

§ 22 STADGEÄNDRING Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 ÖVRIGT Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar. För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar. Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande stämma den 20140831 intygas. Hasslerör den 31 augusti 2014.

 

______________________________ ____________________________
Håkan Landenmark,         Solveig Holmén,         Claes Läth.

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?