TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Org nr 769628-7882

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 med TorsöVägens Fiberförening Ekonomisk förening

Tid:               Måndagen den 21 juni 2021 kl 19.00

Plats:            Torsö Bygdegård

DAGORDNING

1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3.    Godkännande av röstlängden
4.    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5.    Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6.    Fastställande av dagordningen
7.    Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8.    Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10.  Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
11.  Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12.  Val av ordförande
13.  Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14.  Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
15.  Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara
       sammankallande
16.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller 
       föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman
17.  Mötets avslutande 

Även i år är det restriktioner för att hålla sammankonster.  Vi ska vara i stora salen på Torsö Bygdegård. Vi bedömer att det där kan hållas avstånd. P.g.a. detta vill vi gärna att ni anmäler deltagande på stämman på  mailto: torsovagensfiber@gmail.com

Om ni vill ha årsmöteshandlingar hemskickade via mail använd mailadressen ovan.

//Styrelsen för TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Ps.Verksamhetsberättelsen kommer inom kort att finnas på hemsidan under ”senaste inlägg”.

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?