Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening

Tid: Måndagen 2021-06-21, klockan 19.00.

Plats: Torsö bygdegård,

Närvarande: 20 deltagare. 

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Barbro Wallenstein samt Ingemar Bergström.
 5. Stämman beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 7. Håkan Landenmark redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Se bilagor. Handlingarna finns även på hemsidan.
 8. Balans- och resultaträkningen visade på ett underskott på 183.219 kronor. I ny räkning överförs – 183.219 kronor.
 9. Stämman beslutade om att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag om att lämna 15 000 kronor arvode att fritt fördela inom styrelsen godkändes av stämman.
 11. Stämman beslöt att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift. Avgiften är 200 kronor per år, nätavgiften är 100 kronor i månaden för aktiva anslutningar och 50 kronor i månaden för icke aktiverade anslutningar.
 12. Stämman beslöt att godkänna valberedningens förlag att välja Håkan Landenmark till ordförande på ett år.
 13. Stämman beslöt om omval i styrelsen på 2 år av Gerald Wallstersson, Lars Holmén och Nils Ryrberg.
 14. Helén Torstensson och Åke Brandberg valdes till revisorer på 1 år.
 15. Stämman beslöt att välja Kaj Århäll och Gun Kannius till valberedning på 1 år. Kaj Århäll är sammankallande.
 16. Inga övriga ärenden hade inkommit.
 17. Håkan Landenmark avslutade mötet. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark, ordförande

Barbro Wallenstein               Ingemar Bergström‹

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?