Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Lördagen den 16 juni 2019, kl. 15.00.

Plats: Torsö Bygdegård.

 1. Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna, och förklarade stämman öppnad.
 2. Till ordförande för stämman, valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Bo-Evert Jonsson.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Kent Ställ och Joakim Freij.
 5. Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 7. Håkan Landenmark redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka godkändes. Bilaga./.
  Informerades att de finns i pappersversion, för den som önskar få en sådan.
 8. Balans- och resultaträkningen visade ett överskott på 86.772 kronor, vilka beslutades föras över till ny räkning.
 9. Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag att lämna 15.000 kronor i arvode att fritt fördela inom styrelsen, samt att utbetala timersättning med 350 kronor/tim + moms för den som har F-skatt och 200 kronor/tim för ”anställd”, godkändes av stämman.
 11. Beslutades bifalla förslaget om oförändrad medlemsavgift och nätavgifter för medlemmarna.
 12. Beslutades bifalla valberedningens förslag att välja Håkan Landenmark till ordförande. Omvald på 1 år.
 13. Utifrån valberedningens förslag beslutades omval på 2 år för styrelseledamöterna, Gerald Wallstersson och Lars Holmén, omval 1 år för Joachim Johansson och nyval 2 år för Nils Ryrberg. 
 14. Beslutades omval på 1 år för revisorn Anders Ljungström och nyval på 1 år för revisorn Anders Wulcan.
 15. Beslutades att till valberedningens representanter på 1 år, välja Tobias Wold, tillika sammankallande samt Marie-Louise Bergström.
 16. I samband med stämmans avslutande framfördes ett stort tack till styrelsen för berömvärt arbete från samtliga medlemmar, genom Lars Arestrand. Slutligen avtackades den avgångne styrelseledamoten Tommy Israelsson och revisorn Ingwor Carlén för sina insatser.

Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justerat

Håkan Landenmark, ordförande

Kent Ställ                                                                                                            Joakim Freij

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?