TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA med
TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Org nr 769628-7882

Tid:               Söndagen 16 juni 2019 kl 15.00

Plats:            Torsö Bygdegård

Året som gått: ” Vårt första år med ljus i fibern”

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman
 17. Mötets avslutande 

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Ps.Verksamhetsberättelsen kommer inom kort att finnas på hemsidan under ”senaste inlägg”.

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?