med TorsöVägens Fiberförening Ekonomisk förening

 

Tid:               Söndagen 5 juni 2016 kl 15.00

Plas:             Hassle f d Kommunalhus, Hasslerörsvägen 34

 

 

DAGORDNING

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om dsposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
 16. Övriga ärenden
  – Inbetalning av resterande insats – tidplan och summor
  – Utökning av vårt verksamhetsområde med Säby och Örvallsbro.
  – Tidsfrist för anmälan av övriga ärenden
 17. Mötets avslutande

 

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?