ORDLISTA

Användarnod
En användarnod är en plats i en bostad som används för inkopplingar av fiber, optoelektrisk omvandlare samt övrig aktiv kommunikationsutrustning.

Byanod
Byanoden är byanätets överlämningspunkt till nätägaren och kan även vara placerad på samma ställe som operatörsnoden. Det är navet i byanätet. Rent praktiskt är det den fysiska plats i den fiberoptiska infrastrukturen där fiberförbindelser utgår dels mot operatörens nät och dels till varje enskild användare i byanätet. Är fastigheterna mycket utspridda kan det finnas fler överlämningspunkter till operatörens nät.

Fiberkabel
Fiberkablar är kablar som innehåller optiska fibrer där överföringen av signaler sker i form av ljuspulser.

Fiberoptiskt bredband
Ett ledningsnät där information skickas digitalt med ljusimpulser. Ett ledningsnät som inte har kända begränsningar avseende kapacitet. Ett ledningsnät som har en livslängd på minst 50 år.
Fördelning
Fördelning syftar på utrymme, lokal eller dylikt där kablar startar, avgrenas eller avslutas, till exempel kabelbrunn, kopplingsskåp, kopplingsställe eller skarvlåda.

Föreningen äger nätet
Fiberföreningens anslutningsnät ägs av föreningen, där du som ansluter dig blir medlem och delägare. Föreningens nät sträcker sig mellan stamnät och fram till tomtgräns. Föreningen kan sälja nät-platser till andra operatörer, vilket ger möjligheter till framtida inkomster.
Fastighetsnät
Ett fastighetsnät är en förbindelse mellan anslutna hus på fastigheten. Det kan även vara en förbindelse mellan olika lägenheter eller rum, inne i huset eller husen.

Kanalisation
Med kanalisation avses här ett rör eller en slang att förlägga fiberkabel i. Kanalisationen underlättar indragning och skyddar kabeln under hela dess tekniska livslängd.

Kommunikationsoperatör (KO)
Installerar och driver den utrustning som används för att transportera tjänster till användarna.

Operatörsnät/Operatörsnod

Operatörsnät kallas det nät som ägs av en operatör och som ansluter en fiberkabel till byanätets byanod. Anslutningen sker via en operatörsnod. Operatören kan även ha rollen som kommunikationsoperatör.

Tjänsteleverantör, Tjänsteoperatör
Ett företag som erbjuder tjänster som till exempel internet, tv, telefoni, filmuthyrning, larm, övervakning, datalagring, med mera.

Tjänster
Månadskostnaden för tjänsterna varierar beroende på vilken tjänsteleverantör man väljer, hur många tv-kanaler man vill ha, vilken telefon abonnemang som passar bäst samt hur hög hastighet man önskar på internetanslutningen.

Tjänsteutbud
Med ett öppet nät kommer det att bli möjligt för fler tjänsteleverantörer att erbjuda sina tjänster. Det innebär att du får större valmöjligheter både vad gäller pris och utbud. Målsättningen i nätet är att det ska finnas ett flertal tjänsteleverantörer att välja mellan och att tjänsterna därmed har en konkurrensutsatt prisnivå.

Skarvpunkt
Skåp eller inneslutning för koppling och skarvning av kablar kallas skarvpunkt.

Anät = egen fiber från teknikbord (Nod) till fastighet
Pon = delar fiber som splittas mellan fastighet och nod.
Fastbit = kommunikationsoperatör
Openbit = Tjänsteoperatör
Vänerenergi = Nätägare

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?