Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening.
Tid: 3 september 2014, kl 18.00
Plats: Brygghuset, Sundsören.

1. Mötet öppnades.

2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.

3. Till att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående mötes protokoll gicks igenom. Protokollet från 19 augusti samt det från konstituerande mötet, den 31 augusti, lades till handlingarna. Protokollet från stämman den 31 augusti var ännu inte justerat. Stadgarna som skall bifogas som bilaga till protokollet från stämman, korrekturlästes och redigerades. Föreningens namn skall vara Torsövägens fiberförening. Det beslutades att originalprotokollen skall arkiveras hos sekreteraren. Originalprotokollet från det konstituerande sammanträdet behöver dock ordföranden, tillfälligtvis, som underlag för registrering av den nybildade ekonomiska föreningen.

6. Rapporterades att ”Fibercheck” har utbetalats. Summa: 12.500 Skr. Ordföranden upplyser också om vikten att samtliga ledamöter skriver ner den tid som de arbetar med projektet, då kravet finns att tiden skall redovisas.

7. Medlemsregistreringen har påbörjats och är indelad ”områdesvis”. Olika program för medlemsregistret diskuterades, liksom hur medlemsavgiften skall inbetalas för att slippa utskick. Det föreslogs att man i första hand mailar över bank- eller postgirokonto. Konto kan inte öppnas förrän organisationsnummer erhållits. Vikten av att värva fler medlemmar påtalades också.

8. Diskuterades ev skrivelse till egendomsnämnden (Skara Stift). Projekteringen kommer medföra krav på markägare att upplåta mark för grävarbetena. Kyrkan, (Stiftet) kräver en ersättning av 12,50 Skr/meter för att upplåta mark, medan man försöker få övriga markägare att upplåta marken gratis. Torsö Fiber har stött på dessa problem med Stiftets krav och skrivelse har sänts till biskopen i denna fråga. Det som är aktuellt nu är att Torsö Fiber bjudit in chefen för egendomsnämnden till möte och dit kommer Håkan Landenmark och ytterligare en person som representerar Torsövägens Fiberförening att tillsammans med Torsö Fiber, få till stånd en lösning i denna fråga.

9. Handlingarna inför registreringen av den ekonomiska föreningen, till Bolagsverket diskuterades. Kom fram till att följande handlingar krävdes:

1. Föreningens namn,
2. Verksamhetsbeskrivelse som ordföranden upprättar,
3. Förteckning över styrelsens ledamöter och suppleanter, med personuppgifter d v s namn, (samtliga förnamn o efternamn), personnummer, adress, samt församling.
4. Firmateckning,
5. Kontaktuppgifter, såsom namn på ordf, v ordf, sekr, kassör. Protokoll från stämman samt stadgar.
Det beslutades att styrelsens ledamöter o suppleanter mailar personuppgifterna, enl punkt 3, till Håkan Landenmark och Solveig Holmén.

10. Föreningens hemsida, diskuterades. P-G Larsson påtar sig att lägga ut föreningen på ”one.com”. Anders Apell, Torsö kan också vara behjälplig, enligt ordföranden.

11. Under övriga frågor tog Gunilla Johansson upp att Google Maps kommer att ersättas av Kartex. Presenterade också ett exempel på förprojektering av bredband för fiberföreningar samt kalkylberäkning för bredbandsnät. Ordföranden kontrollerar om projektörer behöver/skall upphandlas. Det enades dock om att föreningen ännu inte är i det stadiet att det är aktuellt med att anlita projektörer.

12. Det beslutades att nästa möte kommer att hållas den 10 september, kl 18.30 på Brygghuset, och mötet avslutades därmed.

Vid protokollet:
Solveig Holmén

Justerat: Sundsören den 10 september 2014
Håkan Landenmark Maria Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?