Protokoll för vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.
Tid: 1 oktober, kl 18.30.
Plats: Brygghuset, Sundsören
Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Solveig Holmén, Lars Holmén, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson.
Inbjuden att närvara: Gustaf Andersson, NVF
Frånvarande: Kjell Norholl
1. Mötet öppnades.

2. Ordförande var Håkan Landenmark, och sekreterare Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående sammanträdes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Ordföranden rapporterade om mötet med stiftet, egendomsnämndens chef, med anledning av avgift för upplåtande av mark vid nedläggning av fiberkabel. Priset 12.50/meter visade sig vara förhandlingsbart, men enligt kyrkoordningen tillåts inte kyrkan upplåta mark ”gratis”. En kostnad på 2.50/meter kan bli den troliga. Det beslutades att avvakta förhandlingarna som kommer att äga rum mellan Torsö fiber och stiftet.

Det meddelades också att Torsövägens fiberförening nu har registrerats och att föreningens officiella namn, enligt Bolagsverket är: ”Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening”. Föreningens organisationsnummer är: 769628-7882.

19 nya medlemsansökningar hade kommit in.

7. P-G Larsson meddelade att han ”jobbar vidare”, med hemsidan. Det senaste tillskottet var inlagda kartor. P-G lät meddela att vissa filer inte går att ”plocka upp” beroende på vilken version man har på sin dator.

8. Gunilla Johansson presenterade olika kartor på fiberföreningens tilltänkta upptagningsområde.

I samband med detta redogjorde den speciellt inbjudne, Gustaf Andersson från NVF om olika varianter av nätanslutning. Enligt NVF´s erfarenheter skall det vara s k ”A-nät” som tillåter flera kommunikationsoperatörer, och det behövs minst två kommunikationsoperatörer för att få ut bidragen.
S k ”Pondnät” tillåter endast en kommunikationsoperatör, vilket innebär att det då inte existerar valfrihet av operatör.
Det fastslogs även att det är av största vikt att föreningen bygger och äger ”nätet” själva.

Gustav redogjorde också om erfarenheter av upprättande av markavtal. Där skall b l a framgå att om markägaren upplåter mark ”gratis” skall, om en försäljning sker med eventuell vinst, en större del av vinsten, tillfalla markägaren.

Gustaf A, redogjorde också hur NVF använt sig av ”Kartex-kartor ”som arbetsunderlag, vilka visat sig vara mycket användbara, b l a i förprojekteringsstadiet, men även för entreprenörer i senare skede.
Inköpskostnad för Kartex digitalt c a 4.000 kr och engångskostnad.
Det fastställdes att föreningen skall inköpa Kartex, snarast.

9. Under övriga frågor diskuterades om förprojekteringen kräver upphandling, vilket fastslogs att så, troligtvis inte är fallet.
Kjell Norholl fick i uppdrag att upprätta bankgiro, samt ta fram inbetalningskort för att få in medlemsavgift och insats (100 kr ¬¬x 2), snarast möjligt, detta för att få in medel för att kunna köpa in kartmaterialet till förprojekteringen.

10. Det påmindes om att nästa sammanträde kommer att äga rum den 8 oktober, kl 18.30 och då på Vänerenergi i Mariestad.

11. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?