Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.

Tid: 29 oktober, 2014, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos Håkan Landenmark.

 

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Solveig Holmén, Lars Holmén, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Kjell Norholl.

 

 1. Mötet öppnades
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Lars Holmén.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll från den 1 oktober, samt minnesanteckningar från information med Vänerenergi och Fastbit, den 8 oktober gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Gerald W rapporterar om hemsidan, där han bl a registrerat en medlemssida i Facebook, för att kunna få en bredare marknadsföring av Torsövägens fiberförening. På hemsidan finns numera också medlemsansökan, styrelseprotokoll, pågående arbete i styrelsen m m. Hemsidan finns också med ”Wordpress-inlogg”. Beslutades att Gerald W och P-G Larsson jobbar vidare med den nya versionen av hemsidan.
 7. 90 medlemsansökningar har inkommit. Kjell N skickar med det snaraste ut inbetalningskort vad rör inträdesavgift 100:- samt medlemsavgift 100:-. Det underströks att medlemsavgiften gäller för 2015.
 8. Hemsidan diskuterades under punkt 6.
 9. Gunilla J kontrollerar ”Kartexkartan”. Vad går att publicera ur den? Hur kan den användas? Kostnad? Gunilla får också i uppdrag att beställa den till ”Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening”. Ett förslag som uppkom var att kunna använda kartan på hemsidan och där markera medlemmarna med ”färglagd punkt”, för att visuellt klargöra var medlemmarna geografiskt är placerade i det tilltänkta fiberföreningsområdet.
 10. Diskuterades kallelser till informationsträffar den 4:e och 13/11. De som tänker delta anmälde sig till Håkan L, som anmäler vidare till arrangören.
 11. Under övriga frågor diskuterades b l a att föreningen borde tillverka och sätta upp skyltar som uppmärksammar fiberföreningens existens. Lars Holmén påtog sig att kontrollera kostnad för skylttillverkning hos Skylt och Tryck i Mariestad. En egen Logotyp för föreningen diskuterades också. Det anmäldes även att ägaren till fastigheten där ”Gamla Syfabriken, en gång låg i Hasslerör, är intresserad att få ansluta sig.Information lämnades, att Bengt Jonsson, Norra Vadsbo Fiber, önskar inbjuda till allmän träff för ”grannfiberföreningar”. Beslutades att diskutera och samordna en sådan träff den 13/11.
 12. Nästa möte beslutades äga rum den 19 november, kl 18.30, på samma plats som vid dagens sammanträde.
 13. Sammanträdet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?