Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.

Tid: 19 november, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos Håkan o Ulla Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Solveig Holmén, Lars Holmén, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Gerald Wallstersson.

Frånvarande: Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Kjell Norholl.

 1. Mötet öppnades.
 1. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 2. Att justera dagens protokoll, utsågs Gunilla Johansson.
 3. Dagordningen godkändes.
 4. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom, och lades till handlingarna, med noteringen att inbetalningsavier avseende medlems- och inträdesavgift skulle skickas ut av kassören den 20 november med 10 dagars betalningsfrist.
 5. Rapporterades från ”Fibermöten” på Sötåsen, den 4 och 13 november.
  Mötet den 4 november fokuserade på hur en fiberförening bildas.Vid dagens sammanträde ställde Gerald Wallstersson frågan ”När vill vi vara klara”? Enligt honom kräver målet ett ”visst tempo”. Finns möjligheter till att upprätta en ”grovkarta” över föreningens geografiska område under våren/sommaren, och gräva till hösten, var frågor som kom fram. Det konstaterades också att en utförlig kravspecifikation är mycket viktig vid upphandling.

  Den 13 november hölls information av Länsstyrelsen.
  All nödvändig information rörande prövningar, tillstånd, ärendegång, separata tillstånd m m finns på Länsstyrelsens hemsida, som länkas till Torsövägens fiberförenings hemsida.

  Det rapporterades att det nu finns 100 medlemmar registrerade. Beslutades att ge Kjell Norholl i uppdrag att kontrollera hur många fast boende det finns i det tilltänkta fiberföreningsområdet.

  Håkan Landenmark informerade om att redovisning av nedlagd ideell tid samt betalda fakturor skall redovisas till Leader senast sista november.

 6. Gerald Wallstersson presenterade vad som hänt med hemsidan. Se föregående protokoll.
 7. Kartmaterialet diskuterades. Beslutades att Kjell Norholl och Gunilla Johansson skall köpa in kartor och påbörja ”inmatning” inom en vecka. Kjell Norholl fick också i uppdrag att den 3 december redogöra för styrelsen hur vi får tillgänglighet till medlemregister, kartor m m, på ett enkelt sätt.
 8. Under punkten övriga frågor, informerade Lars Holmén om framtagna prisuppgifter på skylttryck till fiberföreningen. Två firmor har kontaktats, dels Skylt och Tryck i Mariestad, dels Tibro Reklam. Tibro Reklam visar sig kunna göra det bästa priset på skyltar om 150 stycken till ett pris av 7:- styck för enkelsidig och 14:- styck för dubbelsidig, storlek 20 x 35 cm. Det beslutades att följande skall stå på skylten: ”Torsövägens fiber, fixar fiber till Din fastighet” därunder skall vår hemsideadress stå, och där under ”Vi är med”. På skylten skall också logotyper i följande ordning stå med: Vår egen, Leader´s, och EU´s. Det fastslogs dock att EU´s logotyp är viktigast i sammanhanget om utrymmet skulle visa sig inte vara tillräckligt för samtliga logotyper.
 9. Nästa möte beslutades äga rum den 3 december, kl 18.30 hos P-G Larsson.
 10. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                           Gunilla Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?