Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening

Tid: Torsdagen den 5 februari 2015, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos fam. Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Tommy Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johanson, Lars Holmén, Solveig Holmén.

Frånvarande: Kjell Norholl, Maria Israelsson,

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Joachim Johansson utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Inbetalning av medlems- och inträdesavgifter har inkommit från 56 medlemmar. Vad är orsaken att inte fler betalt? Enligt uppgifter som kommit in har vissa inte fått inbetalningsanmodan.Vidare måste vi jobba på för att få in fler medlemmar.Diskuterades anslutning av områdena Grevby, Tjos, Örvallsbro samt Säby andra sidan järnvägen mot E 20. Kan de ev ansluta via VänerEnergi? I sammanhanget konstaterades att det är viktigt att uppdatera verksamhetsområdet för att kunna konstatera om de som vill ansluta i periferin bidrar eller kostar ”för mycket”! Den största kostnaden för fiberföreningen kommer grävkostnaderna att vara.Karlsviks stugföreningen har inte fått tillräcklig information om fiberföreningens existens och planer, enligt uppgifter som framkommit. Beslutades att nå dem via deras årsmöte.

  Håkan Landenmark informerade att 31 augusti är sista dagen för att lämna in om bidrag till projekteringen och att Leader påmint om fibercheck.Lars Holmén visade prototypen på föreningens logotyp som skall tryckas på skyltarna. En korrigering skall göras i skyltens text, enligt följande ”TorsöVägensFiber”. Conny Johansson skall tillfrågas om han kan bidra med ”pinnar” till skyltarna. 150 stycken skyltar är beställda och kommer att distribueras ut till medlemmarna av resp områdesansvariga.

 7. Det konstaterades att hemsidan uppdateras kontinuerligt av Gerald. Nästa steg blir att ersätta ”100”-skylten med verksamhetskartan.
 8. Kartmaterialet diskuterades. Huruvida det går att komplettera med ”Ledningskontrollen.se” är oklart. Går troligtvis inte att applicera i ”kartform” över Kartex.
 9. Under övriga frågor diskuterades nästa steg, som blir grovprojekteringen, som Lars Holmén kommer att jobba med fr o m mars månad.Medlemsregistret måste uppdateras och utökas med ytterligare en variabel där det framgår vilka fastigheter som är skogsfastighet, sommarbostad, fast bosatt.Håkan Landenmark meddelade att han tar fram ansökningshandling till Länsstyrelsen rörande utbetalning av bidrag.Diskuterades kostnad för ”dubbel anslutning”. Den kostnaden måste vi ta rätt på och fastställa.

  Upphandlingsregler rörande samgrävning med VänerEnergi måste tas fram.Hur göra med anslutning till Johan Abrahamsson´s planerade fritidsområde?

  Håkan Landenmark informerade att Ingemar Carlström, Torsö Skärgårdsfiber, bjudit in ”ny operatör” att informera och efterfrågat om vårt intresse att delta.

 10. Nästa möte beslutades äga rum den 19 mars 2015, kl 18.30 i ”Skjulet” hos fam Landenmark.
 11. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                             Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?