Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Tisdagen den 21 april, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos fam Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson. Tommy Israelsson, Maria Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Solveig Holmén.

Frånvarande: Kjell Norholl.

Övriga närvarande: Mats Jangdal, Gunnel Johansson.

Mats Jangdal, Myrhults fiberförening, som bjudits in särskilt, informerade mellan kl 18:30 – 20:30,  om  bl. a.

Härefter fortsatte styrelsemötet.

 

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.
 3. Joachim Johansson, utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Det rapporterades:
  • att 16.301,04 kronor fanns på föreningens konto.
  • att c a 90 betalt medlemsavgift.
  • Nya medlemsansökningar gicks igenom o godkändes, förutom 2 stycken som ordföranden        kommer  kontakta och delge styrelsens beslut att inte anta.
  • Nya medlemsansökningar. Se bilaga 1.
  • Gunnel Johansson gick igenom rutiner rörande masterlistan. Se bilaga 2.
  • Frågan om hur medlemsnumreringen uppstått, diskuterades. Numret måste vara ”unikt”, lätt att identifiera för bl a entreprenören/entreprenörerna. Numreringen måste vara kompatibel med Kartex, varför det beslutades att fortsätta med den numrering som vi påbörjat.
  • Det beslutades att ordföranden meddelar styrelsen vilka medlemmar som betalt, anmälnings-/medlemsavgift. Gunnel Johansson numrerar dem, meddelar därefter Gunilla Johansson, varefter hon ”lägger in” dem i Kartex.
  • Rapport från möte 18/4 på Brygghuset där Sundsörens samfällighetsförening höll möte. Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson hade informerat om vår fiberförenings arbete och hemsida. Gerald Wallstersson hade tidigare besökt Hemmingstorps stugområde då dessa hade städdag och även där lämnat information. På båda träffarna ”mycket folk och tämligen stort intresse”.
  • Konstaterades att vi behöver fler skyltar. Lars Holmén får i uppdrag att beställa ytterligare 100 stycken samt 5 st av större format. De större skall sättas upp vid vägkorsningar utmed Torsövägen samt innan/vid brofästet.

   

 7. Lars Holmén rapporterade om projekteringsarbetet. Sanktionerade samtidigt hos styrelsen, att få konsultera fiberprojektör vid Vänerenergi, mot timersättning. Informerade om olika typer av rör/kanalisation som fibern skall dras igenom. Hur många rör behövs i reserv? Lars Johansson påpekade att ”stamfiber” måste läggas ända ut i ändarna av fibernätet för att man senare skall kunna bygga ut nätet, om behov visar sig finnas. Lars Johansson fick i uppdrag att kontrollera vidare. ”Sannolikheten måste styra” om området skall utökas. Det beslutades också att Lars H skickar över projekteringen i s k exportfil till Gunilla J för att kontrollera om den går att föra över i Kartex.
 8. Under punkten övriga frågor, diskuterades vilka från styrelsen som kan närvara på träffen den 23 april på Sötåsen. Håkan Landenmark och Lars Johansson meddelade att de kunde åka.
 9. Nästa sammanträde beslutades äga rum den 13 maj, kl 18.30. Plats: Hos P-G Larsson.
 10. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                 Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?