Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 13 maj, kl 18.30.

Plats: Hemma hos P-G Larsson.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim Johansson, Tommy o Maria Israelsson, Lars o Gunilla Johansson, Lars o Solveig Holmén.

Övriga närvarande: Gunnel Johansson.

Frånvarande: Kjell Norholl.

 

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Joachim Johansson, utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom. Under punkt 7 beslutades göra ett tillägg:

  Lars Johansson tipsade vid sammanträde den 21 april om att föreningen bör, genom att gräva fram till telestationen i Hassle, möjliggöra anslutning för flera kommunikationsoperatörer. Likaså reserverade sig Lars och Gunilla Johansson  mot konsultation av fiberprojektör vid Vänerenergi, då den s k ”likabehandlingsprincipen” ej tillämpas och att tolkningen då kan bli att Vänerenergi fått förhandsinformation och på så sätt kan dra fördelar vid en framtida upphandling. Detta skulle i förlängningen kunna föra med sig att bidraget från Länsstyrelsen reduceras/uteblir.
  Håkan Landenmark får i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen  för att få klarhet i om bidraget skulle påverkas negativt om fiberprojektör vid Vänerenergi konsulteras i förprojekteringsskedet.

 6. Under rapporter meddelas:

  201,44 kronor finns f n på föreningens konto.
  144 medlemmar anmälda varav 101 har betalt medlems-/inträdesavgift. Lars Johansson påpekade att medlemsregistrets existens på föreningens hemsida inte är förenligt med PUL (Personupplysningslagen). Medlemmarnas samtycke har inte inhämtats. Beslutades att ta up denna frågan på årsmötet den 7 juni. Lars Johansson reserverade sig, liksom Gunilla Johansson.  Diskussionen utmynnade i omröstning i frågan om medlemsregistret skall få stå kvar t v fram till årsmötet vilken resulterade i 8 st ” ja” och 2 ”nej”.

  Nya medlemsansökningar gicks igenom och godkändes. Några frågetecken runt adress och bostadstyp uppstod. Det fastslogs att den bostadstyp som angetts av uppgiftslämnaren, måste föreningen lita på. För övrigt angående Grimlund, avvakta och Magnus Johansson, Grevby, skulle plockas ur matrikeln, då det i nuläget inte ser ut att finnas försvarbara ekonomiska möjligheter att låta Grevby ansluta.

  Rutiner rörande mastern, tas områdesindelningen bort då den upplevs förvillande.

  Håkan Landenmark meddelar Gunnel kontinuerligt, vilka som betalt medlems- och inträdesavgift.

  Gerald Wallstersson meddelar Gunnel då ny ansökan inkommit, varefter Gunnel uppdaterar mastern, även noterar vilka som betalt medlems- och inträdesavgift. Efter uppdatering sänds den ut med jämna mellanrum, för kännedom, till samtliga i styrelsen. Därefter får Gerald i uppgift att ”rensa bort” de som inte betalt avgift, varefter mastern omvandlats till matrikel och läggs ut på hemsidan.

  Områdesansvariga får i uppdrag att ”stöta på” de som inte betalt.

  Nya skyltar har avhämtats, varav 5 stycken större, som skall sättas upp på följande utvalda platser: Fåleberg, Hassle kyrka, Korsningarna Torsövägen – Bergavägen (vid Säby), Torsövägen – Ekenäsvägen. Det beslutades också att skyltarna tillfälligt skall kompletteras med information om årsmötet den 7 juni. Tid och plats. Kompletteringen fick Lars o Solveig Holmén i uppdrag att ta fram. Själva monteringen och uppsättning av skyltarna fick Joachim Johansson o Tommy Israelsson i uppdrag att utföra. De mindre skyltarna, 50 stycken, fick Lars Holmén i uppdrag att lämna hos Conny Johansson, Grönebäck, för montering.

  Rapporterades från mötet på Sötåsen, angående framtida paraplyorganisation. Det hade tagits beslut om att de fiberföreningar som tagit initiativ till träffen, fått i uppdrag att försöka bilda en paraplyorganisation i syfte att bevara de små föreningarna från att de tas över av stora kommunikationsoperatörer som i förlängningen inte skapar möjligheter för priskonkurrens.

 7. Lars Holmén rapporterade om förprojekteringen. F n  är Hemmingstorp och Sundsören kvar. Lars H presenterade anslutning för Säby. Kostnadskalkyl ej helt klar ännu, men ser ut att kunna gå jämnt ut, men också med ”snudd på” förlust. Lars H och Håkan L får i uppdrag att ta en diskussion med Johan Lidefeldt, Säby, för att diskutera förutsättningarna för anslutning.

  Rörande kartmaterialet har Lars H exporterat fil till Gunilla Johansson för att lägga över i Kartex. I Kartex markeras medlemmen ut först när denne betalt och fått ett medlemsnummer. Dimensioneringen av ”fibernätet” beräknas till 100% med 10 % överdimensionering vid skåp och/eller anslutningspunkt. Samt med ett förutseende med överdimensionering i anslutning till tätbebyggelse.

 8. Inför årsmötet den 7 juni diskuterades kallelsen, som skall vara skriftlig och skickas per post eller e-post, senast 24 maj. Det beslutades:

  kallelsen upprättas/skrivs av Håkan Landenmark, varefter Gerald Wallstersson upprättar en e-postlista och skickar ut kallelsen till dem som har e-post, övriga får sändas ut via traditionell postgång. Till kallelsen bifogas också dagordningen.

  Håkan L kontaktar Zitius och Openbit, som kommer informera den 7/6, liksom valberedningen, Claes Läth och Conny Johansson, då nya ledamöter skall väljas, samt en ordförande till årsmötet.

  Håkan L och Solveig H upprättar verksamhetsberättelsen.
  Till årsmötet skall också en revisionsberättelse vara klar, liksom beslut vara tagna om div avgifter, såsom de som ansluter ”för framtiden”.

 9. Att närvara vid möte den 21/5 med kommunen på Trädgårdens skola i Mariestad, utsågs Lars Johansson och P-G Larsson. Även Håkan Landenmark kommer delta, men ej under hela mötet.
 10. Nästa möte beslutades äga rum den 2 juni, kl 18.30 på Brygghuset.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                        Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?