Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Tisdagen den 2 juni, kl 18.30.

Plats: Brygghuset, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén, P-G Larsson, delar av sammanträdet, Joachim Johansson, senare delen av sammanträdet.

Frånvarande: Kjell Norholl, Tommy Israelsson

Övriga närvarande: Gunnel Johansson.

 1. Mötet öppnades.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

 

 1. Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående sammanträdes protokoll, gick igenom och lades till handlingarna, med följande kommentarer: Johan Lidefeldt har inte kontaktats. PDF-filen för fiberkartan är för stor att exportera till Kartex. Gerald W kontaktat ”fiberkartan.se” för att få support, men inte fått något svar.

 

 1. Det rapporterades att:

 

 1. Det fastslogs att föreningen klarar prognosen för 25.000 kr/anslutning.

 

 1. Planerades inför årsmötet /stämman den 7 juni.

 

 1. Under övriga frågor diskuterades huruvida Lars Holméns planeringsverktyg kunde exporteras i Excel. Lars H mailar över projekteringsunderlaget till Gerald W för att med dennes hjälp skapa en fil som kan användas vid presentationen den 7/6. Det diskuterades också hur anslutningsavgiften skall debiteras. Som engångssumma eller i delinbetalningar. Styrelsen föreslog en delinbetalning á 10.000 kr under hösten och då i samband med att avtalet undertecknas av medlemmen.

 

 1. Det påmindes om att nästa möte äger rum den 7 juni, kl 15.00.

 

 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                                Maria Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?