Protokoll fört vid sammanträde med TorsöVägens Fiberförening

Tid:    Tisdag 30 juni kl 18.30

Plats: Brygghuset, Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Gunnel Johansson, del av mötet: P-G Larsson, Lars Holmén

Frånvarande: Solveig Holmén, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Joachim Johansson

Särskilt inbjudna: 9 st medlemmar från Torsö Skärgårdsfiber
2 st representanter från Zitius – Olle Fransson och Victor Sandin

A) Intressant och givande information ang Zitius’ olika erbjudanden som kommunikations-operatör gavs av företagets två representanter varefter följde en frågestund.

B) Därefter höll styrelsen i TorsöVägens Fiberförening ett extrainsatt styrelsemöte

 1. Mötet öppnades
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Gunnel Johansson.
 3. Att justera protokollet utsågs Gunilla Johansson.
 4. Fyra nya medlemmar godkändes. Se bil 1
  – 166 st godkända medlemsansökningar finns nu, varav 154 st har betalt inträdes- och medlemsavgift.
  – finns i dagsläget 12 st obetalda, 3 st där betalningen ännu ej förfallit och 9 st som förfallit.
  – Gerald fick lista på de av hans kunder som ännu ej betalt och sänder omgående påminnelse-mail till dessa.
 5. Ekonomisk redovisning:
  – Kassabehållning per 2015-06-28           761:44
  – Fakt Tibro Reklam ej erhållen                ??
  – Fakt Brygghuset ej erhållen                     ca  550:00
 6. Beslutades att Gunnel kan inköpa bokföringsprogrammet VISMA Ekonomi 500 till en kostnad av ca 5-6.000 SEK.
 7. Håkan rapporterade från ett samtal med Marie Gustafsson från Leader ang fibercheck:
  – det är nu inte längre EU-medel som gäller, det är pengar från kommunen
  – taket för ansökan är 70.000 SEK
  – vi behöver ej i första läget inkomma med en fullständig ansökan. Det räcker att lämna in en ”önskelista”. Marie granskar listan och reviderar den om hon anser att medel söks för saker/tjänster som ej kan komma ifråga.
  – Håkan fick i uppdrag att sammanställa denna lista och sända till Marie.
 8. Kallelse till extra föreningsstämma 16 aug måste sändas ut till medlemmarna senast 1 aug. Håkan utarbetar denna kallelse och tar hjälp av Gerald och ev Gunnel för utskick.
 9. Lars J meddelade att Wikstrands Maskin AB kostnadsfritt kan komma och informera om sina tjänster beträffande grävning och ledningsdragning. Lars J efterhör om de kan komma till vårt styrelsemöte 4 aug kl 18.30 i Brygghuset.
 10. Gunilla och Lars J fick i uppdrag att kolla vilka ytterligare KO som finns i vårt område för ev fler informationsmöten.
 11. Mötet avslutades och de närvarande tillönskade varandra en trevlig sommar.

Vid protokollet:
Gunnel Johansson
Justerat:
Håkan Landenmark                                                          Gunilla Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?