Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening

Tid: 14 september 2015

Plats: Brygghuset

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Gunilla och Lars Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Solveig och Lars Holmén, P-G Larsson, del av sammanträdet, Håkan Landenmark, senare del av sammanträdet.

Frånvarande: Gerald Wallstersson

 

 1. Till ordförande valdes Gunnel Johansson och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Föregående mötens protokoll, dels från extrastämman 16 augusti dels styrelsemöte den 19 augusti 2015, gicks igenom och lades till handlingarna.
 1. Fem nya medlemsansökningar godkändes.
 1. Inkommen medlemsansökan från Fredrik Karlsson, Lilla Bergatorp, avslås, då denne inte bor inom föreningens upptagningsområde. Håkan Landenmark får i uppdrag att kontakta vederbörande.
 1. Det meddelades att det f n finns 21.445,38 kr i föreningens kassa. Det finns 181 godkända medlemmar varav 2 ej betalt och en av dessa förfallit till betalning. Se bilaga. ./.         Inga leverantörsskulder finns f.n. De styrelsemedlemmar som haft utlägg, ombeds fakturera på särskild upprättad fakturamall, med hänvisning till beslut som togs vid förra sammanträdet. Se punkt 7 i protokoll från den 19 augusti 2015.
 1. Markägarförteckningen som upprättats kommer kompletteras av Gunilla Johansson.
 1. Nya området, Sundsörn 1:1, (ägare Johan Abrahamsson), diskuterades. Den karta över området som presenterades innehöll många frågetecken. VänerEnergi kommer att lägga el-kablar i området och behöver få till stånd ett möte mellan dem,  Johan Abrahamsson samt grävare, för att räta ut frågetecknen. I samband med grävningen för el-kabel, planeras samförläggning av fiberslang i området, som bekostas av Johan Abrahamsson.
 1. Lars Holmén meddelade att han i dag haft kontakt med Wikstrands Maskin AB angående kostnadskalkyl. Områdeskartan kompletterad med Örvallsbro, överlämnad i PDF-fil. Det meddelades också att Bergs Fiberförening tecknat avtal med Wikstrands Maskin AB. Det är för närvarande ”högt tryck” på befintliga anläggningsentreprenörer, där ibland Wikstrands, då många fiberföreningar bildats och är i färd med att upphandla entreprenör. Detta kan enl Lars Holmen innebära att såväl priser för material som arbetskostnad kommer att öka.
 1. Ryktet om 75% anslutning av året-runt-boende för att få bidrag, diskuterades. Enligt ordf i Torsö Skärgårdsfiber, som närvarat på information i Göteborg den 13 september, hade detta framförts. Beslutas kontrollera upp påståendet i morgon, då det är möte med VänerEnergi. Det diskuterades också möjligheten att påbörja fiberprojektet, innan bidrag beviljats. Enligt Gunnel Johansson är  50,28 % av föreningens medlemmar året-runt-boende. När Wikstrands Maskin AB kalkyl visar sig stämma med den grovkalkyl, som framtagits av Lars Holmén, bedömdes det finnas möjligheter att ”starta tidigare” när ansökan är inlämnad men ej beviljad. Det poängterades att ett sådant beslut skulle kräva en extra stämma.
 1. I morgon, den 15 september har VänerEnergi kallat till informationsmöte. Någon mer än Håkan Landenmark, som kan delta? Beslutades att P-G Larsson skulle delta.
 1. Under punkten övriga frågor, informerade Lars Holmén om sin kontakt med RelaCom om ev samförläggning/nedgrävning av telekabel då föreningen gräver för fiber. De låtit meddela att om samförläggning kommer ske, kommer bero på vilken KO föreningen upphandlar.
  Det meddelades också att Torsö Skärgårdsfiber förhandlat med Stiftet, att beslut tagits, men vilket, var inte officiellt, då protokollet ej var justerat.
  Det beslutades också att Maria Israelsson skulle ta ny kontakt med hyresgäst i Humlekärr angående ansökan om medlemskap i fiberföreningen. Denne vidtalad tidigare av Lars Holmén, och då uttalat stort intresse.
  Rörande Örvallsbro, beslutades att Lars Holmén tar kontakt med Bo-Evert Jonsson. Denne är utsedd som kontaktperson för Örvallsbro och får ombesörja att kraven för att de skall ingå, uppfylls.
 1. Nästa möte beslutades äga rum onsdagen den 30 september, kl 18.30, på Brygghuset.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

Gunnel Johansson                                                              Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?