Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 22 oktober 2015.

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.
 1. Under punkten ”Rapporter” informerades:
 1. P g a Jordbruksverkets försening av utbetalningar som angetts ovan i punkt 6, konstaterades att det kan bli aktuellt att förhöra hos bank om lånelöfte. Det beslutades att ge Gunnel Johansson i uppdrag att kontakta bank för att undersöka möjligheten till lånelöfte på  1,5 miljon kronor.
 1. Avtalsservitut/Markinlösen beräknades till en kostnad av c a 75.000 kr.
 1. Under punkten övriga frågor informerade Lars Holmén om Wikstrand´s beräkning av kostnaderna för föreningens projektering. Wikstrand´s kom fram till en betydligt lägre kostnad, vilket innebär att föreningen har en god säkerhetsmarginal för fortsatt projektering. Lars Holmén fick i uppdrag att kontrollera att Wikstrand´s framräkning inkluderar moms, samt göra förfrågan om deras tidsplanering och tillgänglighet. När svar på ovanstående inkommit uppmanas Wikstrand´s att därefter fakturera sina utförda tjänster.
  Nästa sammanträde skall styrelsen besluta vilka som kan bli aktuella för upphandling av gräventreprenad. P-G Larsson påpekade att det också är viktigt att snarast arbeta fram en kravspecifikation för upphandling av KO.
  Diskuterades även var man finner mallar för anbudsförfrågan. Håkan Landenmark påtog sig att ta fram anbudsunderlag för KO och för grävning.
  Frågan om anslutning till ”fibergrannar” diskuterades också. Gerald Wallstersson påpekade att det kan vara klokt att höra med Torsö Skärgårdsfiber och Norra Vadsbo hur de tänker i den frågan med tanke på framtiden och för eventuella gemensamma upphandlingar.
  Det beslutades också att föreningen köper in 2 skåp till Johan Abrahamssons område till en kostnad av c a 3.000 kr/styck.
  Håkan Landenmark kontaktar Gunilla Johansson för att förhöra om hon kan fortsätta med arbetet att lägga in nya medlemmar i Kartex.
 1. Nästa möte beslutades äga rum torsdagen den 12 november, kl 18.30 i Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                          Maria Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?