Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 12 november 2015, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim och Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Lars och Solveig Holmén.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes, Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Dagordningen, med tillägg av punkter rörande Örvallsbro och Säby under ”Övriga frågor”, godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.
 1. Det rapporterades att det vid dags dato är 191 medlemmar.  Att det i föreningens kassa  finns 21.823;88 kr.
  Gunnel Johansson informerade från de bankbesök hon gjort för att förehöra om lånelöfte för föreningen. Detta visar sig svårt då bankerna antingen kräver ”Handling som säkerställer EU-bidrag”, eller annan säkerhet för att låna ut. En av bankerna lånar inte ut till föreningar över huvud taget.  Håkan Landenmark har mailat Monica Ek Remmert b l a med frågeställningen hur föreningen skall förfara med ekonomin om EU-bidraget dröjer.
  ”Ny medlem” Gordon Ahlberg, anmält sig på nytt. Håkan Landenmark fick i uppdrag att på nytt kontakta honom, då medlemskap inte är aktuellt då G A bor utanför föreningens upptagningsområde.
  Informerades om att Anette Trenge övertagit Ingemar Trenge´s fastighet, belägen i Hemmingstorp.
  Lars Holmén fick i uppdrag att kontakta Tibro Reklam och beställa 50 stycken skyltar. Tommy och Maria Israelsson åtog sig att hämta dem och v b f till Conny Johannson, Grönebäck för montering.
  Lars Holmén meddelade att han varit i kontakt med Wikstrands och fått besked att deras kostnadskalkyl baserar sig på exklusive moms. Att de på förfrågan hur Wikstrand´s  tidplan ser ut för ev entreprenad, svarat; att ”2016 ser ansträngt ut och att de tar ställning i frågan när offertförfrågan inkommit”.
 1. Håkan Landenmark meddelade att Nils Ryrberg är villig att åta sig uppgiften ”upphandlingskunnig” i föreningen. Det fastslogs att ansökan om EU-bidrag måste kompletteras med fler handlingar. Beslutades att invänta med komplettering tills samtliga handlingar inkommit.
 2. Anslutnings-/markavtalen diskuterades och bedömdes vara i  behov av omformulering utifrån framtagna mallar.  Beslutades att Håkan Landenmark tar kontakt med Companion, men även konsulterar Nils Ryrberg för att formuleringen skall bli rätt.
 1. Det fastslogs att frågan om KO-upphandling och momsfrågan är högaktuell. Formuleringen ”Anslutningsavgift/insats” blev förvillande. Hur skapa klarhet i dessa begrepp och få dem juridiskt hållbara, för att föreningen skall få tillbaka erlagd moms? Håkan Landenmark fick i uppgift att höra med Companion om de har några råd att ge oss.
 1. Under punkten övriga frågor lät Lars Holmén meddela att han varit i kontakt med Bo-Evert Jonsson, Örvallsbro, och fått besked att denne är intresserad att ingå som adjungerad ledamot i föreningens styrelse samt ”områdesansvarig” för Örvallsbro. Det konstaterades att han  ev också bör tillfrågas för området ner mot kyrkan och Gullberget. Beslutades att lämna besked till Gunnel Johansson när områdesansvaret för Bo-Evert är helt klart. Beslutades också att bjuda in Bo-Evert till nästa sammanträde.
  Lars rapporterade vidare om kontakten med Johan Lidefeldt och refererade samtidigt till mötet med VänerEnergi och kommunens fibersamordnare. VänerEnergi ser helst att Säby ingår i Torsövägens Fiberförening, men enligt den kostnadskalkyl Lars Holmén gjort, framgår att kostnaderna kommer överstiga intäkterna. Området Säby bordlades t v, men det beslutades att Jovan Paskota skall kontaktas av Lars Holmén för att diskutera frågan vidare.
  Gerald Wallstersson åtog sig att lägga ut medlemmarna/fastigheterna i ”fiberkartan.se”. Lars Holmén projekterar vidare i ”Tekla”.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 24 november 2015, kl 18.30, Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                        Joachim Johansson

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?