Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 24 november 2015

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gunnel  Johansson, Tommy o Maria Israelsson, Lars o Solveig Holmén. Extra inbjuden som  adjungerande  ledamot: Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Gerald Wallstersson, Joachim Johansson

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom med kompletterande upplysningar att skyltar är färdiga för avhämtning på Tibro Reklam, samt att Gerald låtit meddela att de flesta fastigheterna, som godkänts som medlemmar, är inlagda på ”fiberkartan.se”. Varefter protokollet lades till handlingarna.
 1. Under punkten rapporter informerades:
 1. Nils Ryrberg hade inte kontaktats av Håkan Landenmark. Avvaktar med kontakten tills avtalen är färdigskrivna.Beslutades att avvakta med kompletteringar till ansökan.Håkan Landenmark kontaktat Monika Ek- Remmert angående lånelöfte. Hon hänvisar till ett antal kommuner som gått i borgen för lån till fiberföreningar. Beslutades att bjuda in Johan Abrahamsson till nästa sammanträde, för att förhöra vad Mariestads kommun tagit för beslut i frågan. Håkan Landenmark åtog sig att kontakta Swedbank angående lånelöfte.

  Gunnel Johansson fick i uppdrag att inbjuda Johan A till nästa sammanträde.

 1. Companion kontaktats angående anslutnings-/markavtal, där de låter meddela att föreningen själv designar avtalen. Konstaterades att det finns många frågetecken runt momsplikten. Skatteverket har låtit meddela att de behöver mer information för att kunna bedöma frågan. Beslutades att Håkan Landenmark undersöker frågan vidare.

 

 1. Enligt uppgift kan upphandling av KO-entreprenör, göras tidigt. Beslutades att Bo-Evert Jonsson och P-G Larsson jobbar fram ett utkast på upphandlingsavtal snarast möjligt.
 1. Under ”övriga frågor” meddelades att mail inkommit från Christine Ziske där hon låter meddela sin positiva inställning till engagemang i föreningens styrelse. Eftersom det är stämman som beslutar styrelsens konstitution får hennes intresseanmälan överlämnas till valberedningen. Det beslutades att hon dock skall bjudas in till nästa sammanträde, och då även Jovan Paskota,  som ev kan utses som områdesansvarig för ”Säbyområdet”.Lars Holmén påpekade att det f n finns 2 olika versioner av föreningens områdeskarta, en på Facebook och en på föreningens hemsida. Beslutades ta upp detta på nästa sammanträde med Gerald Wallstersson.
 1. Nästa sammanträde beslutades äga rum, torsdagen den 10 december 2015, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                           Maria Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?