Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.
Tid: 10 december 2015, kl 18.30.
Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Tommy och Maria Israelsson, Joachim och Gunnel Johansson, Gerald Wallstersson, Solveig Holmén. P-G Larsson fr o m kl 19 och Lars Holmén efter fikapausen, c a 21.00.
Extra inbjudna: Bo-Evert Jonsson som adjungerad ledamot samt Christine Ziske.
1. Håkan Landenmark hälsade de inbjudna särskilt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes med noteringen att Johan Abrahamsson blivit inbjuden till dagens möte, men lämnat förhinder. Protokollet lades därefter till handlingarna.

6. Under rubriken rapporter meddelades att det f n fanns 18.084;38 kronor i föreningens kassa. Fyra nya medlemsansökningar hade inkommit, men hade inte kunnat anmodats betala in medlems- och inträdesavgift p g a att kassörens internet f n är ur funktion. Skyltar, 6 stycken har överlämnats till Bo-Evert för uppsättning i Örvallsbro. Angående Säbyområdet, cirka 14 intresserade, varav det saknades drygt 10 medlemsansökningar. Beslutas att bjuda in Jovan Paskota till nästa sammanträde.

7. Diskuterades ansökan om lånelöfte, där kommunalråd Johan Abrahamsson låtit meddela att Mariestads kommun tagit beslut om att inte gå i borgen för lån till fiberföreningar, generellt. Bo-Evert Jonsson lät meddela att Gullspångs kommun borgar för lån till samtliga fiberföreningar inom Gullspångs kommun. Håkan Landenmark påtog sig, dels ta kontakt med andra fiberföreningar för att ev göra en gemensam ansökan om lånelöfte från Mariestads kommun, dels ringa upp Monika Ek Remnert angående förhandsbesked om bidrag, då det framkommit att Torsö Skärgårdsfiber erhållit sådant. Håkan påtog sig också att förhöra om ”riktigheten” i artikel i ATL (Lantbrukets affärstidning, tidigare troligen kallad Annonsblad Tidskrift för Lantmän) där det framgår att 20% av bidraget kan gå förlorat om antalet anslutningar blir 5% lägre än det antal som angivits i bidragsansökan. Detta skulle i så fall innebära att Jordbruksverket skärpt kraven dramatiskt gentemot bidragsmottagarna jämfört med tidigare. Rörande ansökan om lånelöfte beslutades att avvakta.

8. Beslutades att bordlägga frågan om anslutningsavtal – markavtal till nästa sammanträde.

9. Bo-Evert Jonsson och P-G Larsson redogjorde för den mall/utkast de arbetat fram, för upphandling av KO/entreprenör. De påpekade att utöver mallen, behövs en komplettering med teknisk beskrivning samt ”skall-krav”. Även att det förmodligen krävs en mer detaljerad områdesbeskrivning. Utkastet rörande ”upphandling KO-entreprenör” gicks igenom och vissa delar omformulerades. Beslutades att styrelsen arbetar vidare med underlaget och går djupare i delarna som rör ”krav/viktning”. Gerald Wallstersson presenterade den s k ”publika kartan”. Den anger latitud och longitud och kan exporteras och användas av exempelvis grävaren samt även bifogas ansökan till KO. Gerald betonade att styrelsens medlemmar har olika behörighet för att ”gå in i” kartan. Lars Holmén har som exempel, behörighet att göra ändringar.

10. Under punkten övriga frågor presenterade Gunnel Johansson förslag till lägesrapport som kommer mailas/skickas ut till medlemmarna. Beslutades att regler för anslutningsavgift till flera hus på samma fastighet tas upp när samtliga styrelseledamöter är närvarande.

11. Beslutades att nästa sammanträde kommer äga rum den 21 januari 2016, kl 18.30, på Brygghuset.

12. Ordföranden tackade för det gångna året och önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?