Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Torsdagen den 21 januari kl. 18:30
Plats: Brygghuset Sundsören
Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Tommy Israelsson, Maria Israelsson, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Gerald Wallstersson, PG Larsson. Extra inbjudna: Bo-Evert Jonsson adjungerad ledamot, samt Christine Ziske.
Frånvarande: Solveig Holmén

1. Mötet öppnades.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.

3. Tommy Israelsson valdes till att justera dagens protokoll.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående sammanträdes protokoll lästes upp och godkändes.

6. Rapporter:

7. Det fördes diskussion om vad insatsenoch medlemsavgiften ska vara för de medlemmar som har flera fastigheter och extra anslutningar. Detta måste diskuteras närmare och något beslut togs därför inte.

8. Anslutningsavtal-Markavtal. Frågan bordlades då tiden inte räckte till för att diskutera denna fråga.

9. Upphandling KO-entreprenör. Frågan bordlades då tiden inte räckte till för att diskutera denna fråga

10. Inriktningsavtal angående Samförläggning och Kanalisation mellan föreningen och Vänerenergi AB i område vid väster om Hassle-Säby är nu klart och undertecknades.

11. Nästa sammanträde kommer att hållas onsdagen den 10 februari kl: 18:30 i Brygghuset Sundsören.

12. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Maria Israelsson

Justerat:

Håkan Landenmark Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?