Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen 10 februari 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Maria Israelsson, Joachim och Gunnel Johansson, Lars och Solveig Holmén.

Extra inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Tommy Israelsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes, Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmen.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

 

 1. Dagordningen godkändes, med noteringen om att punkt 8 (Kostnader för samgrävnng/slangdragning med VänerEnergi) fick ingå i punkt 6.

 

 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under punkten rapporter informerade Gunnel Johansson om föreningens ekonomi. Det  fanns 10.572;38 kronor i tillgångar, en leverantörsskuld på 410;00 kronor,  samt en fordran från staten på inbetald moms som uppgick till 6.199;06 kronor. Gunnel lät också meddela att det f n fanns 201 medlemmar, varav en ej betalt och en begärt utträde ur föreningen. Det beslutades att Gunnel ska skicka ut ett mail eller personligt brev till dem som ännu inte betalat in medlemsavgiften för 2016. Visar det sig därefter att inbetalningar saknas, åligger det respektive områdesansvarig att ta kontakt med vederbörande.
  Lars Holmén redogjorde för den uträkning han gjort rörande samgrävning och slangdragning tillsammans med Väner Energi från Hemmingstorp fram till Furunäs. En kostnad som kommer uppkomma under första halvåret 2016 och som kommer kräva att föreningens medlemmar inbetalar en delsumma av insatsen. Inget beslut togs om delsummans storlek då oklarhet rådde över b l a momsfrågan.

 

 1. Ansökan om lånelöfte diskuterades. Gunnel Johansson hade skrivit ett informerande underlag till Nordea som därefter krävt kompletteringar, såsom protokoll från stämmorna 2015, samt undertecknade stadgar. Originalprotokoll från stämmorna i juni och augusti 2015 överlämnades till Gunnel. Undertecknande av stadgar skulle Håkan Landenmark ombesörja och sedan överlämna till Gunnel som därefter ombesörjer att kopior överlämnas till Nordea.

 

 1. Diskuterades utformning av anslutnings- och markavtal. Lars Holmén påpekade att markavtalets utformning har högsta prioritet då markavtalen skall tecknas samtidigt med VänerEnergi då de gräver sträckan Hemmingstorp – Furunäs nu i vår. Beslutades att Håkan L och Bo-Evert J arbetar vidare med avtalen. Advokat  Ryrberg konsulteras därefter.  Håkan kontaktar också Torsö Skärgårdsfiber och förhör om deras tillstånd att använda oss av deras avtal.

 

 1. Under punkten övriga frågor diskuterades kompletteringskrav rörande ansökan till Jordbruksverket. Beslutades att Håkan Landenmark undersöker saken vidare.
  Bo-Evert Jonsson och Håkan Landenmark åker på fiberföreningsmötet som VänerEnergi inbjudit till den 8 mars 2016.
  Till områdesansvariga för Gullberget utsågs Maria o Tommy Israelsson samt för Örvallsbro med tillägg av fastigheterna ”Murénius”, ”Werner” och Skara Stift (f d prästgården)Bo-Evert Jonsson. Lars Holmén behåller områdesansvaret för Säby t v.

 

 1. Nästa sammanträde beslutades äga rum måndagen den 22 februari 2016, kl 18.30 på Brygghuset.

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                   Maria Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?