Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 22 februari 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Maria och Tommy Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, Solveig o Lars Holmén.

Extra inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.

 

 1. Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under rubriken rapporter, informerade Gunnel Johansson att det fanns 15.148 kr i föreningens kassa, samt att det inte fanns några skulder och att fordran från staten på inbetald moms uppgick till 6.431,22 kronor. En ny medlem hade tillkommit.  Det fanns 200 betalande medlemmar. Meddelades att det gått ut påminnelse om inbetalning av medlemsavgiften för 2016. Trots påminnelsen, fanns 29 stycken medlemmar som ej betalt. Beslutades att respektive områdesansvarig skulle ta  kontakt med dessa och påminna på nytt.

 

 1. Fullmakt för ordföranden undertecknades, vilken Jordbruksverket begärt som komplettering. Rörande lånelöfte – kommunal borgen beslutades att kontakta Rune Skogsberg och Anders Johansson. I sammanhanget påpekades också vad som står att läsa i Bredbandsstrategi 2,0, Västra Götalans län: ”Västra Götalandsregionen och kommunerna kan bidra med full finansiering av nya fiberanslutningspunkter i särskilt utpekade bristoråden”.

 

 1. Beslutades skriva markavtal utifrån Companions mall och Anslutningsavtal med  Torsö Skärgårdsfibers version som mall. Det beslutades också att vid anslutning till flera byggnader på samma fastighet skulle regleras i separata avtal.
  Bo-Evert fick i uppdrag att fortsätta arbetet med anslutningsavtalet och delge styrelsen en omarbetad version via mail. Beslutades att anslutningsavtalet får ligga till grund för en anmodan  till medlemmarna att betala in en delsumma av insatsen, 5.000 kronor, för att b l a finansiera kostnader som kommer uppstå vid samgrävning med Väner Energi under våren/tidig sommar, sträckan Hemmingstorp – Furunäs. Tidpunkt för inbetalning  kommer beslutas vid nästa sammanträde.

 

 1. Under punkten övriga frågor beslutades att ordföranden skickar in undertecknad fullmakt (se punkt 7) till Jorbruksverket, samt att Lars Holmén har styrelsens fulla stöd att förhandla om samgrävningen med Väner Energi.

 

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum måndagen den 7 mars, kl 18.30 i Brygghuset.

 

 1. Mötet förklarades avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                          Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?