Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Måndagen den 7 mars 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson; Gerald Wallstersson, Joachim och Gunnel Johansson, Lars och Solveig Holmén, Maria Israelsson.

Frånvarande: Tommy Israelsson.

Extra inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

 

 1. Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under rubriken rapporter informerade Gunnel Johansson att det f n fanns 21.690:80 kronor i föreningens kassa och en fordran från staten på inbetald moms till ett belopp av 6.462:18. Hon lät också meddela att det fanns 203 godkända medlemmar. 7 stycken ansökningar hade avslagits då sökandena var bosatta utanför fiberföreningens område.
  12 medlemmar hade inte betalt medlemsavgiften för 2016.
  Beslutades att Gunnel Johansson i händelse att inbetalning medlemsavgift inte sker, skickar ut 2 påminnelser och därefter tar respektive områdesansvarig kontakt med medlemmen. Ett enklare sätt för kassören jämfört med det som beslutades i  protokoll 2016-02-22, punkt 6.

 

 1. Håkan Landenmark lät meddela att det fortfarande krävdes kompletteringar rörande ansökan till Jordbruksverket. Dels var inte borgensåtagandet/finansieringen klart, dels saknades uppgifter i ”obligatoriska fält” i ansökan som måste vara ifyllda innan den kan skickas in till Jordbruksverket.
  Beslutades att avvakta med kompletteringarna tills efter informationsmötet, som  VänerEnergi inbjudit till i morgon.

 

 1. Lars Holmén informerade om kostnaderna för samgrävning med VänerEnergi, första etappen Hemmingstorp – Furunäs.
  Beslutades att debitera varje fastighetsägare en del av insatsen, 5.000 kronor,  i samband med att denne tecknar anslutningsavtalet. Gunnel Johansson fick i uppdrag att skriva ett följebrev till deldebiteringen.

 

 1. Beslutades vidarebefordra Bo-Everts förslag till anslutningsavtal till Nils Ryrberg för granskning och utlåtande.

 

 1. Under övriga frågor diskuterades åter Jordbruksverkets villkor för komplett ansökan, se punkt 7. Differentierade avgifter vid fler fiberanslutningar på samma fastighet togs också upp till diskussion. Beslutades att ta upp och besluta om dessa vid nästa sammanträde.

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum onsdagen den 30 mars, kl 18.30 på Brygghuset.

 

 1. Mötet förklarades avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                       Maria Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?