Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 30 mars, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Håkan Landenmark, Lars och Solveig Holmén, P-G Larsson, första delen av mötet.

Frånvarande: Gerald Wallstersson, Joachim Johansson.

Särskilt inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 1. Det rapporterades att det f n fanns 22.770;80 kronor i föreningens kassa, och en fordran från staten på inbetald moms till ett belopp av 6.496;47 kronor. Inga leverantörsskulder.  En ny medlemsansökan inkommit och som godkändes.
  Ägaren av Tjos, Grimlund, hade på nytt påtalat sitt stora intresse att få bli medlem i föreningen, vilket skulle innebära en utökning av fiberföreningens område. Tidigare kalkyl har visat på förlust för föreningen att inkludera Tjos. Grimlund erbjudit att ombesörja grävning från Örvallsbro, vilket skulle kunna göra anslutningen ekonomiskt försvarbar för fiberföreningen. Det beslutades att avvakta utökning av området Tjos, t v.Håkan Landenmark rapporterade från informationsmötet den 8 mars 2016, som Väner Energi inbjudit till. Flera fiberföreningar hade blivit inbjudna och  b l a presenterades områdeskartor, och  informerades om hur långt de kommit i processen. Även frågan om kommunal borgen hade kommit upp och då beslutats att ge Torsövägens fiberförening i uppdrag att upprätta en gemensam skrivelse ställd till Kommunstyrelserna i Mariestad och Töreboda  med förfrågan om kommunal borgen.  I skrivelsen som Håkan Landenmark skrivit och skickat in, hänvisades även till ”Bredbandsstrategi 2,0 Västra Götalands län” (reviderad 2015-09-15).
 1. Diskuterades beslut om differentierade avgifter vid fler fiberanslutningar på samma fastighet. Beslutades enligt följande:
   
  Flera anslutningar på samma fastighet eller samma byggnad
  Medlem kan ansluta flera byggnader på samma fastighet och/eller få flera anslutningar på samma byggnad. Anslutningsavgiften är momsbelagd och baserad på den slutliga medlemsinsatsen (max 25 000 kronor)
   
  Flera anslutningar på samma fastighet
  Medlem som ska ansluta flera byggnader på samma fastighet, betalar ett belopp motsvarande 50%  av insatsbeloppet + moms i anslutningsavgift för varje sekundär byggnad som ansluts på medlemmens Fastighet.Medlemmen bekostar förläggning inom fastigheten. Föreningen bekostar material, såsom slang och fiber. Föreningen bestämmer i varje enskilt fall vid vilken plats inmatning skall ske. Detta innebär att inmatning till flera byggnader på samma fastighet kan ske från ett eller flera ställen.
   
  Flera anslutningar på samma byggnad
  Medlem som ska ha extra anslutningar på samma byggnad, betalar ett belopp motsvarande 25%  av insatsbeloppet + moms för varje extra anslutning.
  I det fall någon önskar en tredje, fjärde eller ytterligare anslutning, kontaktas styrelsen.
  Medlemmen står själv för dragning av kanalisation från huvudanslutning till respektive lägenhet eller extra anslutning i samma byggnad. Föreningen står för material, installation och anslutning.

 

 1. Diskuterades komplettering av ansökan med lånelöfte, och konstaterades att föreningen får avvakta beslut från kommunfullmäktige med anledning av fiberföreningarnas skrivelse, se punkt 6.
 1. Lars Holmén informerade om samgrävningen med VänerEnergi och de kostnader som kommer uppstå. Rörande markägaravtal med Sveaskog (f d Domänverket) kräver de 5.000 kronor i s k ”handläggningsavgift” av fiberföreningen. Därefter 5 kr/m2. Det beslutades i sammanhanget att styrelseordföranden och Lars Holmén har rätt, var för sig teckna  de markupplåtelseavtal, som kommer att krävas.
 1. Det beslutades att ”Fastighetsanslutningavtalen” kommer att sändas ut via mail av styrelsens kassör i s k ”skyddad version” till medlemmarna där det samtidigt bifogas en inbetalningsanmodan rörande del av insatsen på 5.000 Skr.
  Medlemmen ombeds att underteckna  två exemplar av avtalet och återsända dem till kassören som sedan ombesörjer att styrelseordföranden undertecknar dem.  När så är gjort, skickar kassören tillbaka ett av de undertecknade avtalen till medlemmen och ett arkiveras hos styrelsen.
 1. Under punkten övriga frågor diskuterades b l a tidplan för entreprenadupphandling.
  P g a rådande förhållanden, mest sannolikt
  Lars Holmén informerade om pågående grävning i Johan Abrahamssons ”nya område”.
  Tid för årsstämma beslutades att äga rum den 5 juni, kl 15.00 i Kommunalhuset, Hasslerör.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 19 april, kl 18.30 på Brygghuset,
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

 

Håkan Landenmark                                                   Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?