Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Tisdagen den 19 april 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Tommy och Maria Israelsson, Joachim och Gunnel Johansson, Lars och Solveig Holmén, P-G Larsson, (senare delen av mötet).

Särskilt inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade väkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom. Diskuterades formuleringen av punkt 7 ”Differentierade avgifter vid flera fiberanslutningar på samma fastighet”. Bo-Evert tagit fram en version som styrelsen beslutade anta. Därefter lades protokollet till handlingarna.
 1. Det rapporterades att 11 nya medlemmar ansökt om medlemskap och dessa godkändes. Lars Holmén tog på sig uppdraget att uppdatera fiberkartan samt föreningens karta på hemsidan. Sex stycken medlemmar begärt utträde. Konstaterades att det f n finns 202 medlemmar i föreningen.
  Rörande föreningens ekonomi rapporterades att det f n fanns 850.100 kr i kundfordringar, 170 medlemmar hade inte betalat in den fakturerade summan på 5.000 kr, samt att det fanns 154.190:80 kr på föreningens plusgiro.
  Erik Grimlunds medlemsansökan kunde godkännas då han åtagit sig att själv bekosta grävningen från Örvallsbro fram till Tjos. Detta innebär att Fiberföreningens område utökas med Tjos och förutsättningarna för detta kräver ”särskilt avtal”. I sammanhanget diskuterades även Johan Abrahamssons område. Lars Holmén redogjorde för det mail han sänt till Johan A där han upplyst om hur samgrävning skett med Väner Energi. Oklart hur det blir med anslutning till campingen och Brygghuset i nuläget. Även med Johan Abrahamsson krävs s k ”särskilt avtal”.
  Håkan Landenmark lät meddela att han ämnar närvara på Leadermötet den 20 april.
  Han informerade också om kontakt med Monika Ek-Remmert, där hon upplyst om bl a regler för poängsättning för s k lånelöfte, att det generellt var goda utsikter att lyfta bidrag för föreningarna i Västra Götaland, samt att Jordbruksverket kan ha synpunkter på s k ”vita fläckar” som kan komma uppstå och då  lägga ansvaret på fiberföreningarna att ”täcka dem”, vilket i förlängningen skulle kunna innebära att fiberföreningarnas områden ofrivilligt utökas.
 1. Beslutades avvakta Kommunfullmäktiges beslut om borgen den 25 april. Om bifall, kommer styrelsen uppsöka bank för s k lånelöfte.
 2. Diskuterades entreprenadupphandling. Bo-Evert tagit fram ”mall” rörande anbudsförfrågan. Den innefattar många detaljerade uppgifter som skall anges och specificeras. Lars Holmén och Bo-Evert Jonsson fick i uppdrag att ta fram förslag till formuleringar. Lars Holmén fick också i uppdrag att ta fram karta som illustrerar var grävning kommer att ske.
 1. Under punkten ”Övriga frågor” diskuterades följande: Håkan Landenmark tog upp fågran om medlemskap i ”Fibersamverkan” (ett nätverk för fiberföreningar). Medlemsavgift 300 kr. Det beslutades ge Gunnel Johansson i uppdrag att ansöka om medlemskap samt betala medlemsavgiften.
  Gunnel presenterade Årsredovisningen som undertecknades av styrelsen.
  Torsö Skärgårdsfiber uttryckt önskemål om erfarenhetsutbyte. Beslutades avsätta tid för sådan träff.
  Lars Holmén fick i uppdrag att kontakta Ellevio (Anders Johansson) angående eventuell samgrävning.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 4 maj 2016, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?