Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

 

Tid: Tisdagen den 24 maj 2016  kl. 18:30

Plats: Brygghuset Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Gunnel Johansson, Maria o Tommy Israelsson. Från 20:30 Joachim Johansson.

Extra inbjuden: Bo-Evert Jonsson adjungerad ledamot.

Frånvarande: Solweig Holmén och P-G Larsson

 

 1. Mötet öppnades.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson
 3. Tommy Israelsson valdes till att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll lästes upp och godkändes.
 6. Rapporter:
 1. Styrelsen diskuterade kommande anslutningsavgifter angående Bef. Ägare/ Försäljningar / Nybyggen. Förslag kommer att diskuteras på stämman den 5/6. Det kommer också att diskuteras och beslutas på stämman om ev. förseningsavgift vid för sen inbetalning av insatsbeloppet.
 2. Bo-Evert Jonsson gick igenom avtal för kommande entreprenadupphandling och jobbar vidare på det.
 3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer att skickas ut till samtliga medlemmar av Gunnel före stämman.
 4. På punkten Övriga frågor meddelades att 3 markavtal nu är skrivna och inkomna.
 5. Efter föreningsstämman i Hassle kommunalhus, hålls konstituerande möte med nya styrelsen, varvid tid o plats för nästa styrelsemöte bestäms.
 6. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                                                        Tommy Israelsson

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?