Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 16 juni 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Joachim o Gunnel Johansson, Bo-Evert Jonsson, Tommy o Maria Israelsson, Lars o Solveig Holmén.

Frånvarande: P-G Larsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Protokoll från föregående sammanträde, 24 maj samt från stämman och konstituerande mötet den 5 juni, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi samt medlemsantal och inlämnade avtal. Se bilaga ./.
  Tidigare beslut, från 22 februari, punkt 6, att områdesansvarig skall påminna medlem som inte betalt in insats/lämnat in avtal, ändrades. Beslutades att Gunnel Johansson även ansvarar för ”påminnelserna”.Fiberkonsult K-G Johansson kontaktad angående Börstorp/Enåsa, vilket visar att det finns 9 intresserade av 27 fastighetsägare.Lars Holmén fick i uppdrag att undersöka lönsamheten i att ansluta Börstorp/Enåsa.
  I sammanhanget konstaterades att Jordbruksverkets krav på att 85% av de anslutna skall vara fastboende, försämrar förutsättningarna för att kunna få bidrag. Bo-Evert föreslog att samtal med kommunens representant Anders Johansson. Här poängterades också Companion´s råd att inte utöka området, om det innebär försämring för föreningens medlemmar.Beslutades att Bo-Evert och Lars H jobbar vidare med upphandlingarna och ändra ansökan till i september.
  Ny kontakt med K-G Johansson krävs angående entreprenadupphandlingsavtal. K-G Johansson ombedd att kontakta Lars Holmén.Rapporterades från Torsö Skärgårdsfibers stämma. KO-upphandling gjorts med Net at Once, Villkoren klargjordes ej, men bra villkor för sommarstugeägare. Föreningens arbete beräknas färdigställt under 2017. Fastighetsägarna får själva ombesörja grävningen på den egna tomten.
 1. Beslutades avvakta med ansökan, tills kontakt är tagen med K-G Johansson.
 2. Beslutades avvakta med upphandling entreprenad och KO, tills kontakt är tagen med K-G Johansson.
 3. Under punken övriga frågor diskuterades försäkringsfrågan, b l a rörande person och stöld. Beslutades att frågan måste kontrolleras upp, hänvisades till Byanätsforum.Gunnel Johansson fick i uppdrag att lämna in ändring i stadgarna till Bolagsverket. (§ 16, punkt 16, samt utökning av föreningens område med Säby och Örvallsbro.)
  Håkan Landenmark skriver ut den reviderade versionen av stadgarna.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 5 juli 2016, kl 18.30 på Brygghuset. Med noteringen att om behov av tidigare kontakt uppstår, görs denna via mailkontakt medlemmarna emellan.
 2. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén
Justerat:
Håkan Landenmark                                                                                   Tommy Israelsson

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?