Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Tisdagen den 6 september 2016.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Maria o Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Solveig o Lars Holmén samt P-G Larsson.

Frånvarande: Gerald Wallstersson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen presenterades och godkändes. Håkan Landenmark lät meddela att vissa punkter, troligen kom att bordläggas p g a tidsbrist. Detta beroende på att Torbjörn Wikstrand lämnat besked om att komma kl 19.30 för att presentera Wikstrands, vilket innan 19.30, föranledde en diskussion i styrelsen om vilka frågor som skulle ställas till Torbjörn W.
 1. Föregående mötes protokoll, dels från 20160705, dels från anbudsöppningsmöte 20160830, gicks igenom. Det noterades att Håkan Landenmark inte kontaktat K-G Johansson, däremot Companion. Båda protokollen lades därefter till handlingarna.
 1. Under punkten rapporter, informerade Gunnel Johansson om föreningens ekonomi, medlemsläget samt medlemsavtalen. Se bilaga!Rapporterades att Net at once påtalat önskemål om träff, för att få presentera sig.Rapporterades från mötet med Ellevio och VänerEnergi angående eventuell samförläggning. Lars Holmén berättade att han kontaktat Ellevio i denna fråga, men ännu inte fått svar.

  Lars Holmén, redogjorde för markavtalen. Beslutades att fortsätta arbeta med markavtalen.

  Håkan L varit i kontakt med Monika Ek-Remmert och fått nya råd/anvisningar angående ansökan. Bl a har sista ansökningsdag ändrats till sista november.
  Beslutades att Håkan L diskuterar vidare med Monika  E-R då de träffas i sammanträde den 13 september.

 1. Specialavtalen, bordlades.
 2. Avgifter, kommande anslutningar, bordlades.
 1. Momsfrågan, bordlades.
 1. Håkan L och Bo-Evert J kommer delta i fibermöte med VänerEnergi den 13 september, kl 18.30.
 1. Övriga frågor, bordlades.
 1. Nästa möte, beslutades äga rum den 14 september, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                     Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?