Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 14 september 2016.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Solveig och Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson.

Frånvarande: Maria Israelsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under punkten ”rapporter”:

 

 1. Då det inkommit för få anbud på förfrågan på entreprenad, grävning, föranleder det till ny upphandling.Beslutades att upprätta förfrågningsunderlag till upphandling, totalentreprenad.Konstaterades att förfrågningsunderlaget kräver fler kompletterande bilagda uppgifter jämfört med tidigare.

  Beslutades att Håkan Landenmark tar kontakt med Lugnåsbergets fiberförening och Lars Holmen med Muggebergs fiberförening för att förhöra hur deras mall för totalupphandling har formulerats.

 

 1. Diskuterades specialavtalen för Fåleberg, Säby, Tjos samt ”Abrahamsson´s”. Companion vidtalade och utlovat mall för specialavtal, men har inte sänt över någon, varför Håkan L på nytt kontaktar Companion i frågan.Det noterades att Tjos och ”Abrahamsson´s” kräver mer ingående och detaljerade avtal.

 

 1. Diskuterades kostanden för kommande anslutningar, dels de under byggtiden, dels de som vill ansluta efter att nätet är färdigbyggt.Beslutades att uppdra åt Gerald Wallstersson att formulera texten, som kommer att publiceras på föreningens hemsida.

 

 1. Momsfrågan diskuterades.
  Beslutades att Håkan Landenmark kontaktar Jens Karlsson, Vänerkantens fiber, i frågan.

 

 1. Under punkten övriga frågor diskuterades:

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum den 28 september kl 18.30 på Brygghuset.

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                   Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?