Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 28 september 2016

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Joachim och Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Lars och Solweig Holmén

 

 1. Håkan Landenmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 1. Under punkten rapporter meddelade Håkan Landenmark att det inkommit en förfrågan från Anders Johansson, om en karta över området. Länstyrelsen har begärt in vissa kompletteringar av bredbandsansökan.Gunnel Johansson rapporterade om ekonomiläget och nya medlemmar.
 1. Bo-Evert och Lars arbetar på ett nytt upphandlingsunderlag rörande totalentreprenad.
 2. Specialavtal med Tjos kommer att skrivas. Lars och Håkan fortsätter med avtalsfrågan angående Fåleberg, Säby och Abrahamsson.
 3. Diskuterades om avgifter som blir vid senare anslutningar.
 4. Gunnel och Håkan gör ett nytt försök till skatteverket angående momsfrågan.
 5. Övriga frågor:
  Material- och personförsäkringar behöver inte tecknas i nuläget.
 1. Nästa möte kommer att äga rum den 12 oktober kl.18.30 och den 20 oktober kl.18.30 i Brygghuset.
 2. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                        Joachim Johansson

 

 

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?