Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 12 oktober, 2016.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Solveig och Lars Holmén, Gerald Wallstersson.

Frånvarande: P-G Larsson.

 

 

 1. Håkan Landenmark, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 1. Under punkten rapporter redogjorde Gunnel Johansson för ekonomiska läget, samt aktuellt antal medlemmar i föreningen enligt bilaga./.
  Angående Enåsa meddelade Lars Holmén att han överlämnat begärda uppgifter till ”kommunens fibersamordnare” Anders Johansson.
  Håkan Landenmark lät meddela att Fastighetsbyrån tagit kontakt angående fiberanslutning för fastighet som är till salu vid ”brofästet”.
  Beslutades att Gunnel Johansson och Bo-Evert Jonsson deltar i kurs som anordnats i och med stadgeändringar för ekonomiska föreningar.
 1. Bo-Evert Jonsson, redogjorde för arbetet med mallen till förfrågningsunderlag rörande totalentreprenad. Oklarheter rådde huruvida markägarförteckning skall/behöver bifogas underlaget. Beslutades att Lars Holmén undersöker saken samt att föreningen (beställaren)i förfrågningsunderlaget, konkretiserar vad beställaren redan har arbetat fram och förberett.
 1. Beslutades att fortsätta arbeta med specialavtalen (Fåleberg, Säby, Tjos och ”Abrahamsson´s”).
 1. Beslutades att ansöka på nytt för momsregistrering och då med kompletterande handlingar.
 1. Beslutades att ge Net at Once nya datum för träff, då deras representant inte kunde den 20/10.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 20 oktober 2016, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                                Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?