Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 20 oktober, 2016.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén.

Frånvarande: P-G Larsson, Tommy och Maria Israelsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 2. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 3. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 4. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 5. Under punkten rapporter, redogjordes för det aktuella ekonomiska läget, nya medlemmar, medlemsantal   mm, enligt bilaga.
 6. Bo-Evert Jonsson redogjorde för arbetet med mallen till förfrågningsunderlaget rörande upphandling, totalentreprenad.Beslutades att godkänna mallen, samt fastställa kalendariet, enligt följande:
  Annonsering den 31 oktober 2016.
  Sista dag att ställa frågor, den 21 november 2016.
  Sista dag att lämna anbud, den 28 november 2016.
 7. Bo-Evert Jonsson informerade att det f n inväntas kontakt med Tjos ägare, Grimlund för upprättande av specialavtal.
 8. Håkan Landenmark lät meddela att han skickat in underlaget för momsregistrering, samt att han ännu inte fått något svar.
 9. Under punkten övriga frågor beslutades att bjuda in representanten för  Net at Once till den 17 november.
 10. Nästa möte beslutades äga rum den 17 november, samt den 30 november, kl 18.30.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                        Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?