Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 17 november 2016, kl. 18.30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solveig Holmén, Joachim Johansson, Tommy Israelsson.

 

 1. Det beslutades att de i styrelsen som har ersättningskrav under året på telefonutgifter, bilersättning mm. Skall lämna in det senast 15 dec 2016.
 2. Specialavtalen med Säby, Fåleberg, Tjos och Abrahamsson kommer snarast att ordnas av Håkan.
 3. Lars Holmén redogjorde för de frågor som kommit in via mail. Bo-Evert Jonsson och Lars Holmén redogjorde och informerade om upphandlingen och att offerter inväntas.
 4. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi, medlemsantal och medlemsansökningar. Se bilaga!
  • Budgeten är reviderad och Håkan lämnar in den till Länstyrelsen.
  • Svar väntas på ansökningar om Kommunal borgen och lånelöfte.
  • Företrädaren för Net at Once kunde inte närvara vid mötet.
  • Håkan kunde med glädje meddela att föreningen äntligen blivit momspliktig.
 5. Föregående sammanträdes protokoll lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Dagordningen godkändes.
 7. Att justera dagens protokoll utsågs Gunnel Johansson.
 8. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 9. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 10. Nästa möte kommer att äga rum onsdagen den 30 november kl. 18.30 i Brygghuset.
 11. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                  Gunnel Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?