Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde med TorsöVägens Fiberförening

Tid:                        Tisdag 29 november 2016

Plats:                    Brygghuset

Närvarande:     Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson, Lars och Solveig Holmén, Gerald Wallstersson, Gunnel och Joachim Johansson samt P-G Larsson

Detta extra styrelsemöte är utlyst för att formellt ta beslut om att föreningen avser ansöka om lånelöfte för lån å 1.200.000 kr hos Nordea.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Gunnel Johansson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 4. Dagordningen, som endast innehöll ett ärende, upplästes och godkändes.
 5. Beslutades att föreningen hos Nordea ansöker om lånelöfte för ett lån å 1.200.000 kr för att täcka det glapp som kommer att uppstå i fakturabetalningsprocessen fram till dess att vi fått full utbetalning av vårt EU-bidrag. 
  Vi räknar med att behöva utnyttja detta lån tidigast 2017-07-01.
  Har erhållit muntligt löfte från Mariestads Kommun om kommunal borgen för detta lån fram t o m 2018-12-31. Kommunstyrelsen har sitt nästa möte senare i december och då kommer formellt beslut att fattas.När vi erhållit vårt EU-bidrag fullt ut kommer lånet att lösas i sin helhet, vilket vi räknar med ska kunna ske senast 2018-12-31.
 1. Ordföranden påminde om att nästa möte hålls redan i morgon, den 30 november på Brygghuset.
 2. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

 

Gunnel Johansson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                       Maria Israelsso

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?