Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Måndagen den 7 december, 2016.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel o Joachim Johansson, Maria o Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Lars o Solveig Holmén, P-G Larsson.

Frånvarande: Gerald Wallstersson.

 1. Håkan Landenmark, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande, valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 1. Dagordningen gick igenom och godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, dels från anbudsöppning, dels från styrelsemöte, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 1. Under punkten rapporter, redogjordes för det aktuella ekonomiska läget, nya medlemmar, medlemsantal, enligt bilaga. Angående lånelöftet meddelades att muntligt löfte lämnats, och att skriftligt sådant inväntades. Meddelades också att bidragsansökan beviljats från Länsstyrelsen, under förutsättning att kommunal borgen beviljas.
  Beslutades att Håkan L kontaktar Lilian G på Länsstyrelsen angående inaktuell karta som bifogats beslutet om beviljat bidrag.
 1. Bo-Evert J och Lars H redogjorde för arbetet med utvärderingen av de inkomna anbuden. Nu återstår att ta referenser på de anbudsgivare som är aktuella. Ordföranden framförde samtidigt sitt tack till Bo-Evert och Lars för ”gediget arbete”.
 1. Meddelades att nytt förslag på ”specialavtal” rörande Tjos, liksom för Säby och Fåleberg, arbetats fram. Avtalen som rör ”Abrahamssons” områden, är däremot inte klara och styrelsen jobbar vidare med dem.
 1. Under punkten övriga frågor meddelades att ”Julhälsning”, tillsammans med information från nästa möte, kommer att sändas ut.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 19 december, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                 Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?