Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 19 december 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria o Tommy Israelsson, Gunnel o Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig o Lars Holmén.

  1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
  1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
  1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
  1. Dagordningen godkändes.
  1. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom. Noterades att skriftligt lånelöfte inkommit, samt att Håkan Landenmark ännu inte kontaktat Länsstyrelsen angående inaktuell karta som bifogats beslutet om beviljat bidrag från Länsstyrelsen. Han har för avsikt att lämna in aktuell karta tillsammans med lånelöftet.
  1. Informerades att Kommunstyrelsen beviljat kommunal borgen. Det är ett delbeslut och slutgiltigt beslut tas av Kommunfullmäktige som sammanträder den 30 januari 2017. Då förväntas fullmäktige tillstyrka kommunstyrelsens beslut. Om Länsstyrelsen skulle kräva, kan ett skriftligt delbeslut lämnas innan den 30 januari.
  1. Bo-Evert Jonsson redogjorde för kommunikationen med kommunens inköpsavdelning, med anledning av upphandlingen av totalentreprenad. Det föreligger 10 dagars avtalsspärr, efter att besked lämnats till berörda entreprenörer om vem som ”vunnit” upphandlingen. Under ”spärrtiden” kan inte avtal tecknas. I beskedet skall framgå från vilken dag avtalsspärren gäller. Krav som Länsstyrelsen ställer enligt LOU.Beslutades att tilldela NSI uppdraget, utifrån utvärdering av upphandlingsunderlaget.Referenser är tagna rörande NSI från såväl Dalnet som Odensåker och båda föreningarna är mycket nöjda och har enbart givit goda omdömen.Vid utvärdering och tilldelning av totalentreprenad skall särskilt protokoll upprättas. I övrigt fick Bo-Evert uppdraget att kontrollera hur man formellt går tillväga med tilldelningsbeslutet.Beslutades tillsätta en grupp, bestående av Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén samt Håkan Landenmark, som skall arbeta fram kontraktsunderlag.Beslutades även att kalla till stämma den 29 januari 2017. Uppgift om tid och plats kommer senare.
  1. Beslutades att sända ut en julhälsning till samtliga medlemmar i föreningen. Inom kort kommer mer information om hur långt styrelsen kommit i sitt arbete med att få ett fungerande fibernät.Beslutades även att tillsätta en grupp, bestående av P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson Gerald Wallstersson och Håkan Landenmark som skall arbeta fram upphandlingsunderlag för KO.
  1. Nästa möte beslutades äga rum den 11 januari 2017, kl 18.30 på Brygghuset.
  1. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                             Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?