Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 11 januari 2017, kl 18.30.
Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Håkan Landenmark, Lars o Solveig Holmén.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Joachim Johansson.

 1. Håkan Landenmark, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs P-G Larsson.
 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, godkändes liksom kontraktet med NSI som framtagits, godkänts och undertecknats, lades till handlingarna.
 1. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga. ./.
  Nya medlemmar rapporterades och godkändes.
  Frågan om anslutning i Hasslerör kom upp till diskussion. VänerEnergi (Fastbit) har informerat om att de måste passera järnvägen från ”Helgosson” ner till Hasselrörs skola, vilket skulle innebära möjlighet till samförläggning.
  Beslutades att Lars Holmén tar fram kostnadsförslag.
 1. Beslutades att gruppen som utsetts arbeta fram upphandlingsunderlag, jobbar vidare med det. Bo-Evert har påbörjat arbetet, enligt Håkan L. Gruppen träffas den 18 januari, kl 18.30, för att ha underlaget klart inför stämman den 29 januari.
 1. Diskuterades planering inför extrastämman den 29 januari, kl 15.
  Beslutades att styrelsemedlemmarna infinner sig kl 14. Joachim tar med AV material. I övrigt komma ihåg att ta med matrikel för ev rösträkning, förbereda sittplatser, samt ta fram ”förslag till beslut”.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 1 februari, kl 18.30 på Brygghuset,
 1. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                       P-G Larsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?