Protokoll för vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 13 mars 2017, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes, med tillägg i punkt 13, övriga frågor angående Inbjudan från VänerEnergi rörande träff den 21 mars samt mötet som Länsstyrelsen arrangerat den 28 februari på Gothia Science Park.
 1. Föregående mötes protokoll, godkändes och lades till handlingarna.
 1. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga
  Det meddelades också att två nya medlemmar tillkommit.
 1. Det rapporterades att ett antal offerter inkommit rörande KO-upphandlingen. Öppningsförfarandet dokumenterades i särskilt protokoll. Gruppen som arbetat fram upphandlingsunderlaget, d v s Gerald W, P-G L, Bo-Evert J samt Håkan L, fick i uppdrag att göra en första utvärdering av inkomna offerter, inför nästa styrelsemöte.
 1. Angående markavtalen, lät Lars Holmén meddela följande:
  Att Svenska Kyrkan godkänt och undertecknat sitt avtal
  Att träff med markägare kommer att ske den 15 mars 2017, tillsammans med NSI
  Att grävstart vid Tjos planeras påbörjas i slutet av mars 2017
  I sammanhanget diskuterades också förfaringssättet rörande utstakning för grävarna vid NSI. Vilka kan föreningen utse för det uppdraget
  Beslutades att ta upp frågorna rörande utstakning med NSI den 15 mars
  Beslutas även att använda befintligt markavtal.
 1. Diskuterades eventuellt tillägg till anslutningsavtalen med anledning av beslutet som togs vid extrastämman den 29 januari 2017, d v s att föreningen gräver fram till fastigheten i stället för till tomtgräns
  Det beslutades att bilda en grupp, bestående av Bo-Evert Jonsson, Gunnel Johansson och Håkan Landenmark som får till uppgift att ta fram en formulering av tillägget.
 1. Diskuterades avtal rörande medlemmar som vill ha fler anslutningar
  Beslutades att avvakta med beslut efter att ha överlagt med NSI i frågan.
 1. Diskuterades kostnad för ”sena anslutningar
  Beslutades att debitera insats med tillägg 40%, plus moms. Där grävaren passerat aktuellt område, tillkommer utöver ovan angivna pris, en debitering för faktisk merkostnad.
 1. Diskuterades sammankoppling med Vadsbo Fiber i Hasslerör
  Beslutades att Torsövägens fiberförening bekostar förbindelsen under järnvägen och fram till sammankopplingspunkten, under förutsättning att det kan ske som sambyggnad med VänerEnergi.
 1. VänerEnergi har inbjudit till träff med fiberföreningar den 21 mars
  Beslutas att Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén samt Håkan Landenmark åker. Håkan Landenmark redogjorde också för det av Länsstyrelsen anordnade mötet den 28 februari 2017. Gunnel Johansson, Bo-Evert Jonsson samt Håkan Landenmark hade närvarat.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 23 mars 2017, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                       Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?